Visa allt om OS Produkter/Sverige Bommen Aktiebolag
Visa allt om OS Produkter/Sverige Bommen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 19 - 23 77 234 385 313 408 427
Övrig omsättning - - - 11 125 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 18 - 17 27 43 34 29 43 17
Resultat efter finansnetto 0 3 - 0 0 15 8 -2 -17 -39
Årets resultat 0 3 - 0 0 0 1 -2 -17 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 - 0 14 52 66 79 93 131
Omsättningstillgångar 913 916 - 896 882 982 1 003 1 025 950 1 188
Tillgångar 913 916 - 896 897 1 034 1 068 1 104 1 043 1 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 111 - 108 108 108 109 107 109 126
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 125 - 207 219 203 232 271 324 638
Kortfristiga skulder 676 679 - 581 570 723 728 726 610 554
Skulder och eget kapital 913 916 - 896 897 1 034 1 068 1 104 1 043 1 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 19 - 34 202 234 385 313 408 427
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 47 19 - - 77 234 385 313 408 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 14 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 18 - 17 41 57 48 43 57 31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 147,37% - - -70,13% -67,09% -39,22% 23,00% -23,28% -4,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,31% 1,97% - 1,90% 3,01% 4,16% 3,18% 2,63% 5,94% 1,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,53% 94,74% - 73,91% 35,06% 18,38% 8,83% 9,27% 15,20% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,55% 100,00% - 100,00% 12,99% 78,21% 80,52% 64,22% 76,72% 77,05%
Rörelsekapital/omsättning 504,26% 1 247,37% - 1 369,57% 405,19% 110,68% 71,43% 95,53% 83,33% 148,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,27% 12,12% - 12,05% 12,04% 10,44% 10,21% 9,69% 10,45% 9,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,76% 5,15% - 2,58% 0,18% 8,02% 9,62% 10,19% 8,20% 22,92%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...