Visa allt om Kagebeck Systemutveckling Aktiebolag
Visa allt om Kagebeck Systemutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 700 983 1 145 1 055 1 162 1 159 973 1 189 1 367 1 330
Övrig omsättning - - 110 - - - - - 42 -
Rörelseresultat (EBIT) -181 31 304 211 259 258 61 201 401 391
Resultat efter finansnetto -87 38 396 211 379 341 167 410 504 528
Årets resultat -40 122 418 285 246 224 187 253 294 327
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 801 4 050 4 188 4 279 4 348 4 330 2 019 4 149 4 152 3 810
Omsättningstillgångar 241 437 498 344 314 280 2 575 445 332 317
Tillgångar 4 042 4 487 4 686 4 623 4 662 4 610 4 594 4 595 4 484 4 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 712 3 972 4 070 3 872 3 747 3 701 3 676 3 639 3 536 3 342
Obeskattade reserver 220 267 386 529 685 642 610 668 607 517
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 110 248 230 221 229 267 307 287 341 268
Skulder och eget kapital 4 042 4 487 4 686 4 623 4 662 4 610 4 594 4 595 4 484 4 127
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 420 420 404 396 396 400 420 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 24 24 24 24 24 24 54 60 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 344 343 298 331 329 332 371 376 317
Utdelning till aktieägare 236 220 220 220 160 200 150 150 0 0
Omsättning 700 983 1 255 1 055 1 162 1 159 973 1 189 1 409 1 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 700 983 1 145 1 055 1 162 1 159 973 1 189 1 367 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 733 804 803 778 769 764 769 859 873 817
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -93 119 392 211 327 327 136 274 474 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,79% -14,15% 8,53% -9,21% 0,26% 19,12% -18,17% -13,02% 2,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,00% 0,89% 8,56% 4,67% 8,28% 7,51% 3,70% 9,08% 11,40% 12,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,57% 4,07% 35,02% 20,47% 33,22% 29,85% 17,47% 35,07% 37,38% 39,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,71% 19,23% 23,41% 11,66% 7,31% 1,12% 233,09% 13,29% -0,66% 3,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,08% 93,16% 93,28% 92,68% 91,20% 90,55% 89,80% 89,91% 88,60% 90,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,09% 176,21% 216,52% 155,66% 137,12% 104,87% 838,76% 155,05% 97,36% 118,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...