Visa allt om J.A.P. Fastighets AB
Visa allt om J.A.P. Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 967 1 954 1 847 1 795 1 478 0 0 3 709 7 337 8 073
Övrig omsättning - - - - - 831 632 454 285 21
Rörelseresultat (EBIT) 741 976 -62 479 153 275 -101 64 71 912
Resultat efter finansnetto 536 696 -331 43 -230 4 -219 -22 -84 823
Årets resultat 314 358 -331 33 2 2 -1 1 253 452
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 901 13 131 13 361 12 335 12 508 11 127 5 851 5 263 4 614 4 524
Omsättningstillgångar 83 10 28 100 421 551 543 1 336 2 197 3 117
Tillgångar 12 984 13 141 13 389 12 435 12 929 11 678 6 394 6 599 6 811 7 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 806 1 492 1 134 1 565 1 532 1 530 1 528 1 679 1 928 1 900
Obeskattade reserver 145 11 0 0 0 234 234 455 500 960
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 451 10 690 11 844 10 259 10 108 9 114 4 283 4 015 3 021 3 108
Kortfristiga skulder 582 948 412 611 1 290 800 349 451 1 362 1 673
Skulder och eget kapital 12 984 13 141 13 389 12 435 12 929 11 678 6 394 6 599 6 811 7 641
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 450 615 693
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 953 2 024 2 031
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 615 1 108 1 184
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 100 0 0 0 150 250 225
Omsättning 1 967 1 954 1 847 1 795 1 478 831 632 4 163 7 622 8 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 6 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 618 734 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 337 376 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 971 1 206 111 652 317 357 -28 126 254 1 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,67% 5,79% 2,90% 21,45% - - -100,00% -49,45% -9,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,71% 7,43% -0,46% 3,85% 1,20% - - 1,06% 1,76% 12,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,67% 49,95% -3,36% 26,69% 10,49% - - 1,89% 1,64% 11,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 70,80% 71,73% 80,38%
Rörelsekapital/omsättning -25,37% -48,00% -20,79% -28,47% -58,80% - - 23,86% 11,38% 17,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,78% 11,42% 8,47% 12,59% 11,85% 14,58% 26,59% 30,52% 33,59% 33,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,26% 1,05% 6,80% 16,37% 32,64% 68,88% 155,59% 296,23% 153,45% 174,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...