Visa allt om Fürst Scandinavian Research Aktiebolag
Visa allt om Fürst Scandinavian Research Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 048 4 508 4 383 2 909 3 793 2 463 5 431 3 311 3 123 3 332
Övrig omsättning 129 119 113 126 197 166 154 134 40 108
Rörelseresultat (EBIT) 157 520 224 454 217 224 641 423 55 121
Resultat efter finansnetto 230 449 214 423 162 216 609 444 -125 136
Årets resultat 174 337 553 220 81 147 349 223 -21 30
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 183 1 086 1 354 1 334 1 901 1 723 1 575 674 481 494
Omsättningstillgångar 930 792 1 143 641 903 413 694 644 532 821
Tillgångar 2 113 1 878 2 497 1 975 2 803 2 136 2 269 1 318 1 013 1 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 160 1 187 1 350 947 847 866 847 618 394 416
Obeskattade reserver 0 0 0 502 389 346 336 195 77 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 22 22 482 343 398 0 0 0
Kortfristiga skulder 953 692 1 126 504 1 085 582 688 505 542 630
Skulder och eget kapital 2 113 1 878 2 497 1 975 2 803 2 136 2 269 1 318 1 013 1 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 591 268 610 195 344 333 304 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 612 718 450 177 225 257 1 684 690 254 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 177 202 289 142 315 197 621 349 223 275
Utdelning till aktieägare 0 200 500 150 120 100 127 120 0 0
Omsättning 3 177 4 627 4 496 3 035 3 990 2 629 5 585 3 445 3 163 3 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 3 9 4 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 048 4 508 4 383 2 909 1 264 821 603 828 1 562 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 841 959 1 358 538 396 244 294 357 422 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 534 230 460 224 235 672 458 92 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,39% 2,85% 50,67% -23,31% 54,00% -54,65% 64,03% 6,02% -6,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,26% 27,69% 9,01% 23,29% 7,74% 11,10% 28,29% 33,76% 6,12% 10,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,81% 11,54% 5,13% 15,81% 5,72% 9,62% 11,82% 13,44% 1,99% 4,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,99% 46,69% 56,01% 51,22% 55,63% 59,20% 70,52% 68,14% 51,52% 48,20%
Rörelsekapital/omsättning -0,75% 2,22% 0,39% 4,71% -4,80% -6,86% 0,11% 4,20% -0,32% 5,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,90% 63,21% 54,06% 66,68% 40,45% 52,48% 48,24% 57,54% 44,37% 46,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,59% 114,45% 101,51% 127,18% 83,23% 70,96% 100,87% 127,52% 98,15% 130,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...