Visa allt om Åbyns Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-10 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 83 676 84 941 79 142 64 191 39 595 24 908 8 443 9 834 10 435 9 527
Övrig omsättning 860 1 038 745 617 282 243 121 123 412 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 006 919 242 -1 413 -81 -1 989 -463 -129 -90 338
Resultat efter finansnetto 2 846 822 85 -1 501 -138 -2 039 -468 -134 -95 332
Årets resultat 2 642 822 85 -1 501 -138 -2 037 -283 2 4 168
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-10 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 578 1 177 1 820 1 818 707 1 121 290 329 385 446
Omsättningstillgångar 18 682 21 883 16 962 15 940 6 015 5 388 2 047 2 770 3 139 3 422
Tillgångar 19 260 23 060 18 782 17 758 6 722 6 509 2 337 3 099 3 525 3 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 298 1 656 334 248 549 687 924 1 208 1 205 1 202
Obeskattade reserver 160 0 0 0 0 0 2 187 327 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 066 2 457 2 826 1 878 275 675 94 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 736 18 947 15 622 15 630 5 898 5 146 1 317 1 704 1 992 2 229
Skulder och eget kapital 19 260 23 060 18 782 17 758 6 722 6 509 2 337 3 099 3 525 3 868
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-10
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 295 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 11 166 8 018 3 943 3 773 3 869 3 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 765 3 058 1 239 1 475 1 570 1 430
Utdelning till aktieägare 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 84 536 85 979 79 887 64 808 39 877 25 151 8 564 9 957 10 847 9 527
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 56 54 38 28 26 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 780 1 517 1 466 1 689 1 414 958 704 820 870 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 538 519 619 545 435 455 441 479 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 255 1 562 843 -1 051 151 -1 862 -418 -73 -29 392
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,49% 7,33% 23,29% 62,12% 58,96% 195,01% -14,14% -5,76% 9,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,61% 3,99% 1,29% -7,95% -1,20% -30,54% -19,77% -4,16% -2,55% 8,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,59% 1,08% 0,31% -2,20% -0,20% -7,98% -5,47% -1,31% -0,86% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,69% 43,49% 41,90% 42,90% 48,31% 56,00% 66,72% 59,46% 56,60% 65,25%
Rörelsekapital/omsättning 5,91% 3,46% 1,69% 0,48% 0,30% 0,97% 8,65% 10,84% 10,99% 12,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,96% 7,18% 1,78% 1,40% 8,17% 10,55% 39,60% 43,43% 41,02% 39,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,64% 115,23% 108,01% 101,41% 100,47% 102,97% 146,17% 155,63% 153,26% 152,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...