Visa allt om Engelsbergs Ventiler Aktiebolag
Visa allt om Engelsbergs Ventiler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 504 7 700 8 740 7 746 10 922 8 516 10 206 11 363 12 596 15 415
Övrig omsättning 18 18 25 149 - 4 448 18 16 67 22
Rörelseresultat (EBIT) -654 -993 -226 -1 775 -1 951 3 163 -741 -1 453 -1 429 2 205
Resultat efter finansnetto -896 -1 260 -524 -2 067 -2 363 2 697 -1 217 -1 927 -1 998 1 865
Årets resultat -896 -810 -524 -2 056 -2 363 2 697 -1 217 -1 927 -1 998 1 865
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 430 771 1 146 1 524 1 810 846 3 100 3 364 3 738 692
Omsättningstillgångar 5 134 5 021 5 250 5 365 6 005 9 490 7 060 6 466 7 887 8 790
Tillgångar 5 563 5 792 6 396 6 888 7 815 10 336 10 161 9 830 11 626 9 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 877 1 773 1 317 1 842 1 369 3 732 1 035 1 052 1 164 2 802
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 506 0 1 016 0 301 511 1 593 1 826 3 071 262
Kortfristiga skulder 3 181 4 019 4 063 5 047 6 145 6 093 7 532 6 952 7 392 6 419
Skulder och eget kapital 5 563 5 792 6 396 6 888 7 815 10 336 10 161 9 830 11 626 9 483
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 978 2 935 3 290 3 378 3 727 3 923 4 485 4 572 4 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 079 1 015 1 230 1 192 1 450 1 570 1 698 1 664 1 593
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 522 7 718 8 765 7 895 10 922 12 964 10 224 11 379 12 663 15 437
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 10 10 12 13 17 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 072 963 1 093 775 1 092 710 785 668 700 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 516 500 461 467 434 428 368 351 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -313 -618 151 -1 396 -1 738 3 306 -477 -1 190 -1 271 2 297
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,55% -11,90% 12,83% -29,08% 28,25% -16,56% -10,18% -9,79% -18,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,70% -17,02% -3,46% -25,77% -24,95% 30,60% -7,29% -14,77% -12,29% 23,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,68% -12,81% -2,53% -22,92% -17,85% 37,14% -7,26% -12,78% -11,34% 14,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,83% 65,70% 68,47% 60,34% 58,42% 71,36% 68,21% 61,28% 52,65% 54,03%
Rörelsekapital/omsättning 26,03% 13,01% 13,58% 4,11% -1,28% 39,89% -4,62% -4,28% 3,93% 15,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,76% 30,61% 20,59% 26,74% 17,52% 36,11% 10,19% 10,70% 10,01% 29,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,64% 28,99% 34,11% 23,38% 34,08% 84,75% 35,62% 31,20% 47,23% 65,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...