Visa allt om Sällebråtens Gruppbostad Aktiebolag
Visa allt om Sällebråtens Gruppbostad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 394 10 310 10 445 10 201 10 073 9 763 9 368 9 320 8 723 8 195
Övrig omsättning 134 19 214 199 - - - - - 81
Rörelseresultat (EBIT) 1 185 890 1 332 613 1 716 1 593 1 147 1 835 1 002 1 256
Resultat efter finansnetto 1 440 919 1 397 863 1 750 1 432 1 025 1 953 291 1 492
Årets resultat 986 791 883 690 929 683 572 1 275 10 1 244
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 391 3 003 3 437 3 536 3 907 3 488 3 619 3 869 4 125 4 132
Omsättningstillgångar 5 889 6 424 6 286 5 762 5 668 5 585 4 712 4 496 3 836 3 860
Tillgångar 8 280 9 427 9 723 9 298 9 574 9 073 8 332 8 365 7 962 7 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 212 4 226 4 236 3 780 3 690 3 360 3 277 3 305 2 630 3 220
Obeskattade reserver 2 199 2 001 2 104 1 854 1 722 1 240 813 554 159 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 173 218 229 241 252 280 292
Långfristiga skulder 0 0 825 825 825 1 419 1 543 1 421 1 743 1 593
Kortfristiga skulder 1 868 3 200 2 559 2 667 3 119 2 823 2 458 2 832 3 149 2 887
Skulder och eget kapital 8 280 9 427 9 723 9 298 9 574 9 073 8 332 8 365 7 962 7 993
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 573 549 533 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 962 4 954 4 891 4 573 4 362 3 543 3 715 3 471 3 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 139 1 917 2 275 1 688 1 774 1 734 1 503 2 108 1 643
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 800 600 600 600 600 600 600 600
Omsättning 10 528 10 329 10 659 10 400 10 073 9 763 9 368 9 320 8 723 8 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 742 736 746 729 720 697 669 666 623 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 512 495 518 451 447 427 418 444 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 528 1 348 1 790 1 004 2 102 1 894 1 421 2 115 1 298 1 471
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,81% -1,29% 2,39% 1,27% 3,18% 4,22% 0,52% 6,84% 6,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,96% 10,60% 16,37% 10,60% 19,04% 18,70% 15,99% 27,47% 13,75% 20,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,31% 9,69% 15,24% 9,67% 18,10% 17,38% 14,22% 24,66% 12,55% 20,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,97% 94,38% 94,94% 95,26% 96,79% 97,07% 97,25% 97,33% 97,18% 97,41%
Rörelsekapital/omsättning 38,69% 31,27% 35,68% 30,34% 25,31% 28,29% 24,06% 17,85% 7,88% 11,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,58% 61,39% 60,45% 56,21% 51,80% 47,11% 46,52% 44,39% 34,47% 40,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 315,26% 200,75% 245,64% 216,05% 181,72% 197,84% 191,70% 158,76% 121,82% 133,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...