Visa allt om Pettersson & Granback Mode Aktiebolag
Visa allt om Pettersson & Granback Mode Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 514 3 396 3 387 3 285 3 061 3 528 3 512 3 339 3 447 4 345
Övrig omsättning - 50 - 1 - - 15 1 - 9
Rörelseresultat (EBIT) 55 77 53 303 -97 -78 69 -33 -128 -210
Resultat efter finansnetto 18 39 12 236 -143 -166 1 -92 -200 -249
Årets resultat 18 39 12 236 -143 -166 1 -92 -200 -249
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 13 38 49 65 44 57 46
Omsättningstillgångar 827 586 596 700 642 752 664 648 527 641
Tillgångar 827 586 602 713 680 801 729 692 584 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -282 -299 -338 -349 -585 -442 -276 -276 -184 -285
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 496 364 429 392 510 358 221 179 148 346
Kortfristiga skulder 612 521 511 671 755 885 784 789 621 626
Skulder och eget kapital 827 586 602 713 680 801 729 692 584 687
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 439 489 564 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 511 522 448 581 588 164 19 19 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 201 174 203 243 237 235 176 251 274
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 514 3 446 3 387 3 286 3 061 3 528 3 527 3 340 3 447 4 354
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 514 1 698 1 694 1 643 1 531 3 528 1 756 1 670 1 724 1 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 852 368 360 323 420 837 425 347 421 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 83 60 313 -86 -61 81 -20 -118 -201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,47% 0,27% 3,11% 7,32% -13,24% 0,46% 5,18% -3,13% -20,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,65% 13,31% 8,80% 42,64% -13,97% -9,74% 9,47% -4,77% -21,92% -30,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,57% 2,30% 1,56% 9,25% -3,10% -2,21% 1,96% -0,99% -3,71% -4,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,52% 39,08% 39,71% 44,14% 44,56% 40,70% 46,73% 42,17% 41,34% 37,65%
Rörelsekapital/omsättning 6,12% 1,91% 2,51% 0,88% -3,69% -3,77% -3,42% -4,22% -2,73% 0,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -34,10% -51,02% -56,15% -48,95% -86,03% -55,18% -37,86% -39,88% -31,51% -41,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,25% 16,89% 13,31% 14,90% 13,38% 17,06% 17,73% 28,64% 25,28% 22,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...