Visa allt om Hvilans Kläder AB
Visa allt om Hvilans Kläder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 502 1 502 1 631 1 634 1 766 1 736 1 907 1 894 2 184 2 245
Övrig omsättning - - - - - - - 76 82 -
Rörelseresultat (EBIT) 35 -91 19 -13 -9 36 -46 21 -131 -59
Resultat efter finansnetto 21 -107 4 -23 -11 22 -56 13 -139 -64
Årets resultat 21 -107 4 -23 -11 22 -56 13 -139 -64
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 440 449 433 555 627 601 570 632 692 718
Tillgångar 440 449 433 555 627 601 570 632 692 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 36 143 139 162 173 151 240 227 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 190 175 125 182 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 238 165 234 465 428 419 393 465 352
Skulder och eget kapital 440 449 433 555 627 601 570 632 692 718
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 442 411 640 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 304 384 371 384 448 396 12 11 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 96 121 117 121 120 122 141 122 176 191
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Omsättning 1 502 1 502 1 631 1 634 1 766 1 736 1 907 1 970 2 266 2 245
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 751 751 816 817 883 868 954 947 728 748
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 202 255 246 264 286 261 299 273 276 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 -91 19 -13 -9 36 -46 21 -131 -57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -7,91% -0,18% -7,47% 1,73% -8,97% 0,69% -13,28% -2,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,95% -20,27% 4,39% -2,34% -1,44% 5,99% -8,07% 3,32% -18,93% -8,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,33% -6,06% 1,16% -0,80% -0,51% 2,07% -2,41% 1,11% -6,00% -2,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,87% 48,80% 49,79% 48,65% 49,60% 50,00% 46,93% 42,87% 44,37% 49,98%
Rörelsekapital/omsättning 16,78% 14,05% 16,43% 19,65% 9,17% 9,97% 7,92% 12,62% 10,39% 16,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,09% 8,02% 33,03% 25,05% 25,84% 28,79% 26,49% 37,97% 32,80% 50,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,77% 9,66% 18,18% 11,54% 5,59% 7,71% 4,53% 3,82% 22,58% 11,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...