Visa allt om Niltrans Internationella Åkeri & Spedition Aktiebolag
Visa allt om Niltrans Internationella Åkeri & Spedition Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 035 2 395 831 1 998 2 218 7 327 6 382 19 959 1 695 3 703
Övrig omsättning - - - - 12 - - 10 - 199
Rörelseresultat (EBIT) -196 -336 -460 -392 -210 -180 88 -640 -47 67
Resultat efter finansnetto 454 254 68 169 361 342 513 -250 111 15
Årets resultat 396 96 33 54 137 144 923 302 168 506
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 831 966 1 101 1 236 1 220 1 202 224 362 11 251 10 948
Omsättningstillgångar 15 072 14 549 14 206 14 203 13 471 13 572 12 596 11 719 891 2 700
Tillgångar 15 903 15 515 15 307 15 439 14 691 14 774 12 820 12 081 12 142 13 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 418 7 172 7 225 7 343 7 439 7 452 7 435 6 639 6 457 6 378
Obeskattade reserver 802 856 726 700 600 426 281 1 026 1 697 1 838
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 579 7 461 7 314 7 280 6 636 6 611 4 703 4 218 3 500 4 774
Kortfristiga skulder 104 26 41 116 16 285 401 197 488 658
Skulder och eget kapital 15 903 15 515 15 307 15 439 14 691 14 774 12 820 12 081 12 142 13 648
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 63 15 25 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 20 5 8 65
Utdelning till aktieägare 190 150 150 150 150 150 128 127 120 89
Omsättning 3 035 2 395 831 1 998 2 230 7 327 6 382 19 969 1 695 3 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 6 382 9 980 848 1 852
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 83 10 17 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -61 -201 -325 -263 -105 -128 226 -472 162 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,72% 188,21% -58,41% -9,92% -69,73% 14,81% -68,02% 1 077,52% -54,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,85% 1,64% 0,44% 1,09% 2,48% 2,32% 4,01% -2,04% 2,54% 2,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,96% 10,61% 8,18% 8,46% 16,46% 4,68% 8,05% -1,23% 18,23% 9,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,65% -0,79% -1,81% -4,05% 0,77% 4,52% 16,72% 6,78% 30,74% 23,39%
Rörelsekapital/omsättning 493,18% 606,39% 1 704,57% 705,06% 606,63% 181,34% 191,08% 57,73% 23,78% 55,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,58% 50,53% 50,90% 51,10% 53,65% 52,57% 59,61% 61,21% 63,24% 56,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14 492,31% 55 957,69% 34 648,78% 12 243,97% 84 193,75% 4 762,11% 3 141,15% 5 948,73% 182,58% 410,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...