Visa allt om Nya Säffle Blomsterhandel Aktiebolag
Visa allt om Nya Säffle Blomsterhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 576 5 680 5 575 5 197 5 789 5 758 5 773 5 995 5 326 4 172
Övrig omsättning 100 103 104 94 157 106 107 103 98 62
Rörelseresultat (EBIT) 248 381 252 78 293 278 403 402 112 260
Resultat efter finansnetto 249 380 248 79 290 279 386 410 115 263
Årets resultat 188 294 191 37 156 205 275 295 83 190
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 96 83 70 58 72 86 111 90 88
Omsättningstillgångar 1 523 1 888 1 874 1 622 1 751 1 506 1 632 1 598 1 722 1 153
Tillgångar 1 612 1 984 1 957 1 692 1 809 1 578 1 718 1 709 1 812 1 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 762 668 477 565 609 704 679 384 492
Obeskattade reserver 98 98 98 98 75 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 939 1 124 1 191 1 117 1 169 968 1 014 1 030 1 427 750
Skulder och eget kapital 1 612 1 984 1 957 1 692 1 809 1 578 1 718 1 709 1 812 1 241
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 300 125 176 345 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 634 1 561 1 586 1 519 1 589 1 209 1 330 1 400 1 303 928
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 582 535 562 510 557 519 471 510 582 418
Utdelning till aktieägare 400 375 200 0 0 200 300 250 0 190
Omsättning 5 676 5 783 5 679 5 291 5 946 5 864 5 880 6 098 5 424 4 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 797 811 796 742 827 823 825 856 666 695
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 322 304 312 295 312 294 281 302 283 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 248 381 252 78 295 280 410 407 125 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,83% 1,88% 7,27% -10,23% 0,54% -0,26% -3,70% 12,56% 27,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,45% 19,41% 13,29% 6,09% 17,19% 18,25% 23,57% 25,28% 7,51% 22,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,47% 6,78% 4,66% 1,98% 5,37% 5,00% 7,02% 7,21% 2,55% 6,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,15% 58,03% 56,25% 54,57% 54,09% 52,73% 52,19% 53,71% 54,83% 55,08%
Rörelsekapital/omsättning 10,47% 13,45% 12,25% 9,72% 10,05% 9,34% 10,71% 9,47% 5,54% 9,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,41% 42,26% 38,04% 32,46% 34,29% 38,59% 40,98% 39,73% 21,19% 39,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,32% 135,94% 132,33% 120,50% 125,24% 122,73% 128,70% 120,29% 100,84% 131,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...