Visa allt om Refracta Aktiebolag
Visa allt om Refracta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 227 10 381 8 421 7 898 9 449 7 588 7 248 7 026 473 0
Övrig omsättning 119 333 129 - 17 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 809 1 721 989 1 218 1 680 1 590 895 930 -1 151 -39
Resultat efter finansnetto 808 1 721 992 1 229 1 689 1 589 893 930 -1 150 -38
Årets resultat 87 161 181 1 926 0 0 -6 -828 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 232 1 312 379 35 35 219 232 314 396 900
Omsättningstillgångar 1 956 2 281 2 657 2 748 3 560 1 558 1 873 4 075 5 245 2 612
Tillgångar 3 188 3 593 3 037 2 782 3 595 1 777 2 106 4 389 5 641 3 512
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 756 669 508 327 1 226 300 300 2 746 2 752 2 752
Obeskattade reserver 508 530 526 426 426 0 35 36 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 8 0 291 444 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 924 2 394 1 999 2 021 1 942 1 186 1 327 1 607 2 889 760
Skulder och eget kapital 3 188 3 593 3 037 2 782 3 595 1 777 2 106 4 389 5 641 3 512
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 364 2 218 1 585 1 470 1 572 1 083 1 317 1 168 150 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 995 867 588 499 552 283 376 378 52 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 900 0 0 2 446 0 0
Omsättning 11 346 10 714 8 550 7 898 9 466 7 588 7 248 7 026 473 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 5 5 5 5 5 3 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 403 1 483 1 684 1 580 1 890 1 518 1 450 2 342 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 456 442 399 432 290 380 531 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 889 1 801 1 009 1 254 1 795 1 673 977 1 012 -1 052 -24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,15% 23,28% 6,62% -16,41% 24,53% 4,69% 3,16% 1 385,41% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,38% 47,90% 32,89% 44,21% 47,01% 89,48% 42,50% 21,21% -20,39% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 16,58% 11,86% 15,57% 17,89% 20,95% 12,35% 13,25% -243,13% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,36% 71,34% 70,23% 69,64% 70,47% 68,71% 67,98% 65,68% 64,27% -
Rörelsekapital/omsättning 0,29% -1,09% 7,81% 9,20% 17,12% 4,90% 7,53% 35,13% 498,10% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,14% 30,13% 30,24% 23,04% 42,84% 16,88% 15,47% 63,16% 48,79% 78,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,81% 85,05% 118,31% 121,67% 169,52% 101,69% 121,93% 241,82% 174,52% 343,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...