Visa allt om Pläders Väskor i Ängelholm AB
Visa allt om Pläders Väskor i Ängelholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 286 2 190 2 225 2 247 2 277 3 280 4 325 3 678 3 984 3 402
Övrig omsättning 99 130 - - - - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 103 -89 111 259 218 -263 -307 -346 -360
Resultat efter finansnetto 62 92 -108 92 370 229 -321 -350 -410 -390
Årets resultat 62 92 -108 92 370 229 -321 -350 -410 -285
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 187 213 341 384 482 580 683 791 911
Omsättningstillgångar 1 305 1 560 1 424 1 222 1 254 1 088 1 357 1 256 1 469 1 743
Tillgångar 1 555 1 747 1 637 1 563 1 638 1 571 1 937 1 939 2 260 2 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 184 722 830 738 368 139 140 141 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 256 474 124 311 434 564 959 1 160 1 486 1 778
Kortfristiga skulder 1 103 1 089 791 422 466 639 839 638 633 746
Skulder och eget kapital 1 555 1 747 1 637 1 563 1 638 1 571 1 937 1 939 2 260 2 654
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 396 372 262 330 240 622 629 672 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 180 190 147 114 106 105 190 171 194 159
Utdelning till aktieägare 50 630 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 385 2 320 2 225 2 247 2 277 3 280 4 325 3 682 3 984 3 402
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 643 1 095 1 113 1 124 1 139 1 640 1 442 1 226 1 328 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 295 215 196 226 180 283 268 291 224
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 118 147 -45 155 357 316 -160 -198 -237 -307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,05% -1,57% -0,98% -1,32% -30,58% -24,16% 17,59% -7,68% 17,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,08% 5,90% -5,38% 7,10% 23,93% 17,76% -13,58% -15,83% -15,31% -13,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,40% 4,70% -3,96% 4,94% 17,22% 8,51% -6,08% -8,35% -8,68% -10,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,14% 53,97% 54,70% 48,95% 67,28% 46,83% 37,99% 38,17% 35,42% 27,78%
Rörelsekapital/omsättning 6,15% 21,51% 28,45% 35,60% 34,61% 13,69% 11,98% 16,80% 20,98% 29,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,54% 10,53% 44,11% 53,10% 45,05% 23,42% 7,18% 7,22% 6,24% 4,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,54% 49,49% 14,54% 43,36% 74,03% 43,82% 64,36% 41,07% 57,66% 44,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...