Visa allt om Diverse Gabrielsson AB
Visa allt om Diverse Gabrielsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 995 976 1 081 786 1 084 999 1 018 1 033 1 396 999
Övrig omsättning - - - - - - - 16 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 200 9 47 26 -89 -45 201 23 252 -182
Resultat efter finansnetto 149 -37 4 -9 -138 -95 158 -28 229 -218
Årets resultat 149 -37 4 -9 -138 -80 143 -28 229 -218
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 222 336 455 534 654 743 839 267 207
Omsättningstillgångar 793 501 473 356 550 634 624 739 664 239
Tillgångar 956 723 809 811 1 085 1 288 1 368 1 578 931 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 -19 18 14 23 66 246 102 130 -124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 378 421 464 500 542 637 720 811 210 108
Kortfristiga skulder 360 321 326 297 519 585 386 665 591 463
Skulder och eget kapital 956 723 809 811 1 085 1 288 1 368 1 578 931 447
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 224 308 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 210 330 360 236 336 280 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 162 189 124 188 161 94 143 139 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 995 976 1 081 786 1 084 999 1 018 1 049 1 408 999
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 995 976 1 081 786 1 084 999 1 018 1 033 1 396 999
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 515 581 392 558 496 357 493 480 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 259 122 166 105 30 44 297 97 382 -56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,95% -9,71% 37,53% -27,49% 8,51% -1,87% -1,45% -26,00% 39,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,92% 1,38% 5,81% 3,21% -8,11% -3,49% 14,69% 1,46% 27,50% -40,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,10% 1,02% 4,35% 3,31% -8,12% -4,50% 19,74% 2,23% 18,34% -18,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,52% 18,44% 13,60% 7,51% 2,86% 4,90% 23,38% 7,16% 5,23% -22,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,80% -2,63% 2,22% 1,73% 2,12% 5,12% 18,79% 6,46% 13,96% -27,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,28% 156,07% 145,09% 119,87% 105,97% 108,38% 161,66% 111,13% 112,35% 51,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...