Visa allt om Leonie Ribbing Leg sjukgymnast Aktiebolag
Visa allt om Leonie Ribbing Leg sjukgymnast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 582 627 887 1 178 1 323 1 513 1 406 1 333 1 215 1 221
Övrig omsättning 132 7 35 11 - - - - - 19
Rörelseresultat (EBIT) 414 122 333 305 282 286 145 35 -9 -29
Resultat efter finansnetto 411 229 342 307 289 293 152 11 -10 6
Årets resultat 508 186 204 181 158 175 111 27 20 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 296 -13 3 11 11 13 16 5 5 0
Omsättningstillgångar 1 274 1 278 1 272 1 164 1 083 1 044 972 910 923 979
Tillgångar 1 571 1 265 1 275 1 175 1 095 1 056 986 915 928 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 151 843 808 753 693 534 487 525 498 478
Obeskattade reserver 117 357 367 287 212 142 87 88 110 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 65 101 134 190 380 414 302 320 357
Skulder och eget kapital 1 571 1 265 1 275 1 175 1 095 1 056 986 915 928 979
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 431 474 426 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 76 117 196 312 379 425 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 26 18 13 75 209 317 325 348 339 360
Utdelning till aktieägare 740 200 150 150 120 0 128 150 0 0
Omsättning 714 634 922 1 189 1 323 1 513 1 406 1 333 1 215 1 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 582 627 887 1 178 1 323 1 513 1 406 1 333 1 215 1 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 113 184 238 440 672 781 789 871 812 879
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 487 122 333 306 284 288 149 39 -8 -27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,18% -29,31% -24,70% -10,96% -12,56% 7,61% 5,48% 9,71% -0,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,37% 18,10% 26,82% 26,13% 26,30% 27,75% 17,85% 4,26% -0,97% 2,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 73,88% 36,52% 38,56% 26,06% 21,77% 19,37% 12,52% 2,93% -0,74% 2,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,70% 100,00% 99,26%
Rörelsekapital/omsättning 206,53% 193,46% 132,02% 87,44% 67,50% 43,89% 39,69% 45,61% 49,63% 50,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,07% 88,65% 85,82% 83,14% 77,56% 60,48% 55,89% 64,47% 62,20% 59,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 769,44% 1 966,15% 1 259,41% 868,66% 570,00% 274,74% 234,78% 301,32% 288,44% 274,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...