Visa allt om BVP Mark- & Fastighetsvård i Haninge AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 18 221 19 901 25 575 28 796 26 828 25 571 29 095 31 877 27 665 21 871
Övrig omsättning 152 30 158 120 2 177 156 237 126 393 22
Rörelseresultat (EBIT) 1 662 2 176 3 191 3 502 4 039 2 925 1 901 1 791 674 335
Resultat efter finansnetto 1 662 2 176 3 190 3 502 4 320 3 024 2 824 1 793 677 398
Årets resultat 1 899 2 138 2 287 2 441 2 827 2 060 2 103 1 220 442 95
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 036 19 413 19 413 14 971 15 028 9 815 3 363 4 066 1 811 458
Omsättningstillgångar 6 122 7 482 5 810 12 031 5 735 8 837 12 044 12 221 12 960 11 485
Tillgångar 28 158 26 895 25 223 27 001 20 763 18 652 15 406 16 286 14 772 11 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 181 20 465 18 504 16 389 14 117 11 453 9 553 7 914 6 695 6 253
Obeskattade reserver 3 029 3 777 4 341 4 073 3 722 2 969 2 604 2 524 2 322 2 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 949 2 653 2 379 6 540 2 923 4 229 3 249 5 849 5 755 3 450
Skulder och eget kapital 28 158 26 895 25 223 27 001 20 763 18 652 15 406 16 286 14 772 11 943
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 809 1 065 1 043
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 2 537 2 091 1 408 1 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 1 076 1 058 1 155 1 373
Utdelning till aktieägare 188 184 177 172 169 163 160 0 0 0
Omsättning 18 373 19 931 25 733 28 916 29 005 25 727 29 332 32 003 28 058 21 893
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 10 10 10 10 10 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 037 3 317 4 263 2 880 2 683 2 557 2 910 3 188 3 458 2 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 523 527 346 348 309 370 403 497 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 693 2 176 3 248 3 559 4 124 3 036 2 040 1 898 1 013 833
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,44% -22,19% -11,19% 7,34% 4,92% -12,11% -8,73% 15,23% 26,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,90% 8,09% 12,65% 12,97% 20,81% 16,21% 18,34% 11,02% 4,65% 3,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,12% 10,93% 12,48% 12,16% 16,10% 11,83% 9,71% 5,63% 2,48% 1,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,99% 41,32% 36,69% 34,48% 31,52% 36,88% 34,00% 28,70% 28,06% 39,80%
Rörelsekapital/omsättning 17,41% 24,27% 13,42% 19,07% 10,48% 18,02% 30,23% 19,99% 26,04% 36,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,16% 87,05% 86,79% 72,46% 81,97% 73,82% 75,19% 60,68% 57,58% 66,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,60% 282,02% 244,22% 183,96% 196,20% 208,96% 370,70% 208,94% 225,20% 332,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!