Visa allt om Nordmarkens Bygg Aktiebolag
Visa allt om Nordmarkens Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 336 12 941 12 515 12 757 20 620 8 230 7 928 8 348 9 953 9 355
Övrig omsättning 10 59 - 579 576 576 1 144 1 455 787 502
Rörelseresultat (EBIT) 631 850 335 -130 1 068 369 213 -750 701 185
Resultat efter finansnetto 482 661 87 -407 701 64 1 121 -1 050 672 46
Årets resultat 277 460 87 -307 520 64 1 121 -486 384 45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 666 5 289 5 507 6 223 6 095 5 999 6 089 6 283 5 142 5 066
Omsättningstillgångar 2 402 3 676 2 948 2 995 4 184 2 332 2 445 2 427 1 481 2 358
Tillgångar 8 067 8 965 8 455 9 218 10 279 8 330 8 535 8 709 6 623 7 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 541 2 324 1 864 1 777 2 284 1 764 1 700 829 1 314 930
Obeskattade reserver 245 121 0 0 101 0 0 0 564 427
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 966 4 061 4 546 5 097 5 232 5 143 5 269 5 822 1 805 2 628
Kortfristiga skulder 1 315 2 459 2 044 2 343 2 662 1 424 1 566 2 058 2 938 3 439
Skulder och eget kapital 8 067 8 965 8 455 9 218 10 279 8 330 8 535 8 709 6 623 7 424
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 300 460 435 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 249 3 923 3 181 3 045 3 045 2 870 2 657 2 638 2 449
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 084 1 548 1 291 1 192 1 163 1 180 1 176 1 247 1 192
Utdelning till aktieägare 100 60 0 0 200 0 0 250 0 90
Omsättning 12 346 13 000 12 515 13 336 21 196 8 806 9 072 9 803 10 740 9 857
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 11 10 10 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 467 1 849 1 138 1 276 2 062 823 793 835 995 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 482 502 455 434 436 446 437 444 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 859 1 078 568 77 1 272 575 448 -622 923 416
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,68% 3,40% -1,90% -38,13% 150,55% 3,81% -5,03% -16,13% 6,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,83% 9,51% 3,99% -1,38% 10,41% 4,45% 15,62% -8,47% 14,22% 3,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,12% 6,59% 2,69% -1,00% 5,19% 4,51% 16,81% -8,84% 9,46% 2,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,95% 39,83% 56,15% 43,79% 26,83% 57,76% 57,34% 45,40% 54,07% 58,58%
Rörelsekapital/omsättning 8,81% 9,40% 7,22% 5,11% 7,38% 11,03% 11,09% 4,42% -14,64% -11,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,87% 26,98% 22,05% 19,28% 22,94% 21,18% 19,92% 9,52% 25,97% 16,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,00% 145,22% 136,55% 40,93% 70,17% 94,87% 114,18% 78,91% 36,42% 58,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...