Visa allt om Bringwell AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 8 600 8 100 8 100 9 164 7 507 6 536 7 050 6 864
Övrig omsättning 586 480 0 0 0 0 15 350 793 3
Rörelseresultat (EBIT) -14 239 -14 637 -38 362 -29 887 -42 186 -25 243 -18 294 -20 199 -15 056 -10 905
Resultat efter finansnetto -13 311 -51 788 19 498 -40 616 -202 257 -127 330 -17 561 -44 654 13 170 -1 569
Årets resultat -7 407 34 302 42 439 -11 174 -190 381 -119 511 12 982 -24 418 10 487 3 513
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 881 129 241 299 348 254 349 290 404 449 110 774 255 821 863 877 860 912 930
Omsättningstillgångar 11 025 189 751 39 075 60 827 23 362 34 696 190 570 173 689 133 336 110 608
Tillgångar 157 906 318 992 338 422 315 176 313 765 483 806 964 825 995 552 1 011 196 1 023 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 661 224 068 189 766 147 328 158 501 333 865 453 376 440 392 464 812 449 482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0
Avsättningar (tkr) 219 3 432 3 548 0 10 993 0 0 7 084 13 150 20 370
Långfristiga skulder 60 770 88 619 0 0 0 0 0 18 806 258 305 316 827
Kortfristiga skulder 256 2 873 145 109 167 849 144 271 149 941 511 449 529 107 274 929 236 859
Skulder och eget kapital 157 906 318 992 338 422 315 176 313 765 483 806 964 825 995 552 1 011 196 1 023 538
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 5 482 6 404 6 036 7 583 5 567 7 942 3 810 3 529
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 087 6 697 154 2 768 393 1 034 2 513 1 942 1 407
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 808 2 218 2 546 4 308 3 972 3 299 - - 2 535
Utdelning till aktieägare 95 200 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 586 480 8 600 8 100 8 100 9 164 7 522 6 886 7 843 6 867
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 6 6 7 8 8 - - 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 433 1 350 1 157 1 146 938 - - 1 144
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 448 2 463 1 579 2 320 1 550 1 260 - - 1 236
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 690 292 -23 359 -14 561 -27 692 -24 978 -18 029 -20 047 -14 921 -9 955
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 6,17% 0,00% -11,61% 22,07% 14,86% -7,29% 2,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 6,26% -12,40% -64,33% -1,86% -0,06% -2,27% 4,12% 1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 246,43% -482,47% -2 491,85% -98,01% -8,15% -345,73% 591,55% 294,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 90,48% 95,90% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -1 232,95% -1 321,26% -1 492,70% -1 257,58% -4 274,40% -5 437,85% -2 008,41% -1 839,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,21% 70,24% 56,07% 46,74% 50,52% 69,01% 46,99% 44,25% 45,97% 43,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 306,64% 6 604,63% 26,93% 36,24% 16,19% 23,14% 37,26% 32,83% 48,50% 46,70%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...