Visa allt om Magnus Telander Aktiebolag
Visa allt om Magnus Telander Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 194 1 179 1 188 1 305 1 285 1 009 1 244 1 215 1 212 1 400
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 720 557 276 270 328 169 274 520 579 817
Resultat efter finansnetto 765 774 288 366 457 372 328 1 017 -43 815
Årets resultat 493 575 154 275 419 168 268 791 -89 473
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 380 383 385 379 379 380 377 2 464 2 480 2 472
Omsättningstillgångar 3 924 3 473 3 160 3 097 3 046 2 703 4 404 2 161 1 448 2 840
Tillgångar 4 304 3 855 3 545 3 476 3 426 3 083 4 781 4 625 3 928 5 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 202 2 901 2 518 2 556 2 377 2 084 2 044 1 904 1 233 2 414
Obeskattade reserver 976 852 782 701 739 837 723 745 619 758
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800
Kortfristiga skulder 127 102 245 219 310 161 2 013 177 276 342
Skulder och eget kapital 4 304 3 855 3 545 3 476 3 426 3 083 4 781 4 625 3 928 5 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 384 - 384 444 224 204 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 40 384 0 384 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 0 193 200 215 139 229 157 153 148
Utdelning till aktieägare 163 192 192 192 96 126 128 127 120 92
Omsättning 1 194 1 179 1 188 1 305 1 285 1 009 1 244 1 215 1 212 1 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 194 1 179 1 188 1 305 1 285 1 009 1 244 1 215 1 212 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 188 84 623 621 633 631 718 420 387 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 722 560 278 271 329 170 276 535 587 824
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,27% -0,76% -8,97% 1,56% 27,35% -18,89% 2,39% 0,25% -13,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,75% 20,10% 8,15% 11,02% 13,31% 13,92% 8,03% 23,24% 15,71% 17,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,99% 65,73% 24,33% 29,35% 35,49% 42,52% 30,87% 88,48% 50,91% 64,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 318,01% 285,92% 245,37% 220,54% 212,92% 251,93% 192,20% 163,29% 96,70% 178,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,08% 92,49% 88,24% 89,26% 85,28% 87,61% 53,90% 53,04% 42,74% 55,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 089,76% 3 404,90% 1 289,80% 1 414,16% 982,58% 1 678,88% 218,78% 1 220,90% 524,64% 830,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...