Visa allt om Målerimetoder i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 155 361 153 912 156 399 149 650 142 102 151 083 111 653 100 112 92 619 77 872
Övrig omsättning 1 900 319 331 166 276 404 437 132 0 102
Rörelseresultat (EBIT) 37 806 28 161 27 269 24 290 26 168 27 153 22 815 17 933 11 998 7 464
Resultat efter finansnetto 37 814 28 563 27 868 24 539 26 543 27 225 23 006 17 925 12 066 7 525
Årets resultat 22 244 38 539 22 382 18 571 17 350 17 732 17 256 10 276 6 088 4 049
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 267 194 279 90 315 434 612 777 2 245
Omsättningstillgångar 57 438 79 927 78 769 68 819 70 938 67 343 59 542 45 383 38 589 25 930
Tillgångar 57 614 80 194 78 963 69 098 71 029 67 658 59 976 45 995 39 366 28 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 495 45 702 27 162 23 280 23 209 23 359 22 626 16 371 11 095 5 007
Obeskattade reserver 9 450 0 20 908 21 866 21 316 17 316 13 016 12 337 7 729 4 835
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 669 34 493 30 893 23 952 26 503 26 982 24 333 17 288 20 543 18 333
Skulder och eget kapital 57 614 80 194 78 963 69 098 71 029 67 658 59 976 45 995 39 366 28 174
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 532 2 444 2 400 2 329 2 195 1 671 1 494 1 431 1 100 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 37 913 37 518 33 513 32 185 29 915 28 644 27 798 25 254 26 591 23 907
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 203 15 957 15 238 14 306 13 581 12 840 13 864 10 388 10 056 9 205
Utdelning till aktieägare 0 38 901 20 000 18 500 18 500 17 500 17 000 11 000 5 000 0
Omsättning 157 261 154 231 156 730 149 816 142 378 151 487 112 090 100 244 92 619 77 974
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 78 73 75 75 74 74 78 78 74
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 099 1 973 2 142 1 995 1 895 2 042 1 509 1 283 1 187 1 052
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 793 763 735 684 644 616 593 512 527 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 897 28 256 27 354 24 375 26 299 27 305 23 050 18 214 12 367 7 858
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,94% -1,59% 4,51% 5,31% -5,94% 35,31% 11,53% 8,09% 18,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,65% 35,62% 35,30% 35,56% 37,41% 40,24% 38,36% 39,05% 30,67% 26,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,35% 18,56% 17,82% 16,42% 18,70% 18,02% 20,61% 17,94% 13,04% 9,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,39% 58,64% 51,72% 57,26% 56,12% 59,56% 49,29% 61,10% 62,92% 65,56%
Rörelsekapital/omsättning 20,45% 29,52% 30,61% 29,98% 31,27% 26,71% 31,53% 28,06% 19,48% 9,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,84% 56,99% 55,05% 58,37% 56,08% 54,49% 54,65% 56,51% 42,65% 30,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,49% 231,49% 254,72% 287,00% 267,34% 249,30% 244,36% 262,11% 187,49% 140,97%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...