Visa allt om Pluma Redovisning AB
Visa allt om Pluma Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 835 2 626 1 816 1 779 2 289 2 734 1 707 1 853 829 493
Övrig omsättning 3 62 46 141 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 636 169 -293 294 141 60 57 -99 126
Resultat efter finansnetto -50 634 167 -298 293 137 57 59 -101 121
Årets resultat 83 364 147 -118 136 40 54 59 -101 121
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 75 262 292 7 10 13 0
Omsättningstillgångar 828 1 141 562 794 726 755 658 597 199 353
Tillgångar 828 1 141 562 869 989 1 047 665 607 212 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 399 516 277 230 348 212 191 137 78 178
Obeskattade reserver 0 163 0 0 180 78 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 213 151 12 4 134 232 26 1 109 4
Kortfristiga skulder 216 311 273 635 327 526 448 469 25 171
Skulder och eget kapital 828 1 141 562 869 989 1 047 665 607 212 353
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 289 0 0 5 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 732 896 636 955 811 406 400 186 0 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 372 405 341 436 372 331 131 66 1 36
Utdelning till aktieägare 200 0 125 100 0 0 19 0 0 0
Omsättning 1 838 2 688 1 862 1 920 2 289 2 734 1 707 1 853 829 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 3 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 612 875 908 890 1 145 1 367 854 618 - 493
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 437 535 722 613 518 266 84 - 122
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -47 636 169 -289 324 149 63 60 -97 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,12% 44,60% 2,08% -22,28% -16,28% 60,16% -7,88% 123,52% 68,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,68% 55,74% 30,25% -33,72% 30,03% 13,47% 9,02% 9,88% -46,23% 35,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,56% 24,22% 9,36% -16,47% 12,98% 5,16% 3,51% 3,24% -11,82% 25,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,77% 99,85% 99,89% 97,58% 96,42% 96,71% 94,96% 93,04% 76,24% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,35% 31,61% 15,91% 8,94% 17,43% 8,38% 12,30% 6,91% 20,99% 36,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,19% 56,37% 49,29% 26,47% 48,60% 25,74% 28,72% 22,57% 36,79% 50,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,85% 366,88% 205,86% 125,04% 220,18% 137,07% 145,54% 125,16% 796,00% 206,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...