Visa allt om Växtia i Fjärholma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 992 11 771 10 743 10 543 10 926 10 150 8 763 7 830 8 365 8 242
Övrig omsättning 104 247 279 285 265 265 284 12 20 12
Rörelseresultat (EBIT) 798 370 201 384 515 291 451 278 -25 392
Resultat efter finansnetto 776 319 149 337 484 231 364 181 -124 311
Årets resultat 508 181 70 235 276 151 205 110 11 187
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 599 1 758 1 757 1 567 1 592 1 564 1 569 1 567 1 588 1 422
Omsättningstillgångar 5 644 4 837 5 794 4 586 3 810 4 200 3 369 3 777 3 550 3 127
Tillgångar 7 243 6 595 7 552 6 153 5 402 5 765 4 938 5 344 5 138 4 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 993 2 486 2 305 2 235 2 000 1 725 1 574 1 369 1 259 1 248
Obeskattade reserver 734 606 524 471 442 314 282 185 146 295
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 611 976 1 527 1 037 986 1 015 1 315 1 446 1 519 1 488
Kortfristiga skulder 2 904 2 527 3 196 2 410 1 974 2 712 1 768 2 344 2 214 1 518
Skulder och eget kapital 7 243 6 595 7 552 6 153 5 402 5 765 4 938 5 344 5 138 4 549
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 210 2 575 2 242 2 374 2 469
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 202 887 729 946 909
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 096 12 018 11 022 10 828 11 191 10 415 9 047 7 842 8 385 8 254
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 11 9 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 181 1 070 977 958 993 923 974 979 929 916
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 407 388 411 426 407 387 354 364 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 958 531 329 473 578 344 500 334 45 482
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,37% 9,57% 1,90% -3,51% 7,65% 15,83% 11,92% -6,40% 1,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,02% 5,61% 2,66% 6,24% 9,77% 5,08% 9,15% 5,20% -0,49% 8,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,14% 3,14% 1,87% 3,64% 4,83% 2,89% 5,16% 3,55% -0,30% 4,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,48% 55,70% 56,43% 59,98% 60,31% 57,83% 57,87% 55,31% 55,78% 61,02%
Rörelsekapital/omsättning 21,09% 19,62% 24,18% 20,64% 16,80% 14,66% 18,27% 18,30% 15,97% 19,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,23% 44,86% 35,93% 42,29% 43,41% 34,17% 36,33% 28,32% 26,60% 32,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,85% 146,42% 150,34% 152,12% 144,28% 118,03% 129,98% 118,86% 109,62% 136,03%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...