Visa allt om Advokat Sune Kihlgren AB
Visa allt om Advokat Sune Kihlgren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 977 1 565 1 230 404 1 856 2 169 2 727 2 401 1 580 1 120
Övrig omsättning 29 80 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 549 985 264 -567 69 1 019 65 197 413 -21
Resultat efter finansnetto 468 117 264 -570 239 448 119 64 297 -165
Årets resultat 243 -66 264 -570 152 304 70 2 166 -38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 560 901 391 191 191 91 989 989 985 985
Omsättningstillgångar 1 010 212 1 063 843 2 951 2 013 3 853 1 931 1 871 1 743
Tillgångar 1 570 1 113 1 454 1 034 3 142 2 104 4 842 2 921 2 856 2 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 610 527 750 643 1 387 1 378 1 202 1 252 1 370 1 300
Obeskattade reserver 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 861 586 705 392 1 755 726 3 641 1 669 1 487 1 428
Skulder och eget kapital 1 570 1 113 1 454 1 034 3 142 2 104 4 842 2 921 2 856 2 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 131 - 0 0 900 900 662 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - 131 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 480 70 145 - 790 560 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 526 - - - 0
Sociala kostnader 186 60 81 41 304 240 367 378 304 271
Utdelning till aktieägare 163 160 157 156 174 143 127 120 120 96
Omsättning 2 006 1 645 1 230 404 1 856 2 169 2 727 2 401 1 580 1 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 977 1 565 1 230 404 1 856 2 169 2 727 2 401 1 580 1 120
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 210 471 137 - 619 2 064 1 470 993 822
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 549 985 264 -567 69 1 019 65 197 413 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,33% 27,24% 204,46% -78,23% -14,43% -20,46% 13,58% 51,96% 41,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,05% 90,30% 18,16% -54,84% 8,05% 60,22% 3,12% 7,09% 14,99% -0,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,63% 64,22% 21,46% -140,35% 13,63% 58,41% 5,54% 8,62% 27,09% -0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,93% 92,33% 86,91% 100,00% 66,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,54% -23,90% 29,11% 111,63% 64,44% 59,34% 7,77% 10,91% 24,30% 28,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,77% 47,35% 51,58% 62,19% 44,14% 65,49% 24,82% 42,86% 47,97% 47,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,31% 36,18% 150,78% 215,05% 168,15% 277,27% 105,82% 115,70% 125,82% 122,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...