Visa allt om Utö Rederi Aktiebolag
Visa allt om Utö Rederi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 66 384 60 133 47 541 38 187 28 218 28 173 28 316 22 612 22 839 21 776
Övrig omsättning - 750 1 450 - - - - - - 1 137
Rörelseresultat (EBIT) 11 256 9 638 5 868 1 259 1 194 552 1 170 -1 126 1 066 1 001
Resultat efter finansnetto 10 466 8 774 4 907 784 690 100 280 -1 428 763 450
Årets resultat 8 157 3 722 3 045 1 339 24 3 2 2 9 11
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 248 12 950 13 513 15 312 11 845 9 541 8 233 5 498 9 785 10 687
Omsättningstillgångar 23 776 22 954 12 408 6 890 3 127 - 2 003 4 353 1 502 1 961
Tillgångar 35 023 35 903 25 922 22 203 14 972 - 10 236 - 11 287 12 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 179 8 022 5 500 2 455 1 116 1 091 1 088 1 086 1 084 1 075
Obeskattade reserver 5 000 5 000 1 000 0 748 90 439 168 1 602 852
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 858 9 103 10 348 11 568 9 184 5 956 4 572 4 260 4 740 5 220
Kortfristiga skulder 11 986 13 779 9 074 8 180 3 925 6 147 4 137 4 345 3 861 5 500
Skulder och eget kapital 35 023 35 903 25 922 22 203 14 972 13 285 10 236 - 11 287 12 647
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 600 690 560 576 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 13 528 12 062 10 906 10 207 8 361 9 357 8 987 7 752 7 085 6 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 5 551 4 609 2 763 3 614 3 235 3 618 3 270 2 853 2 716 2 402
Utdelning till aktieägare 600 6 000 1 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 66 384 60 883 48 991 38 187 28 218 28 173 28 316 22 612 22 839 22 913
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 25 24 23 24 26 22 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 289 2 074 1 902 1 591 1 227 1 174 1 089 1 028 1 038 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 694 614 585 611 58 548 479 495 460 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 140 13 111 8 395 3 836 12 981 1 483 1 982 -378 1 968 1 903
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,40% 26,49% 24,50% 35,33% 0,16% -0,51% 25,23% -0,99% 4,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,14% 26,86% 22,64% 5,67% 7,97% - 11,44% - 9,45% 7,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,96% 16,03% 12,34% 3,30% 4,23% 1,96% 4,14% -4,98% 4,67% 4,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,63% 53,78% 49,74% 53,77% 54,58% 56,20% 55,29% 51,48% 58,18% 49,50%
Rörelsekapital/omsättning 17,76% 15,26% 7,01% -3,38% -2,83% -21,82% -7,54% 0,04% -10,33% -16,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,20% 33,21% 24,23% 11,06% 11,35% - 13,79% - 20,06% 13,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,24% 165,56% 135,61% 83,35% 77,43% - 48,42% 100,14% 33,51% 32,36%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...