Visa allt om A&T i Grästorp Aktiebolag
Visa allt om A&T i Grästorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 099 3 823 3 718 3 475 3 252 3 112 4 216 3 999 3 058 2 789
Övrig omsättning 151 234 231 35 5 186 189 11 16 8
Rörelseresultat (EBIT) 128 -579 -1 303 -1 718 -1 250 -2 178 -375 -2 874 -701 -1 033
Resultat efter finansnetto 191 906 -428 141 34 -1 824 22 439 -2 562 30 396 22 926
Årets resultat 191 906 442 1 619 967 -1 767 21 992 -2 631 29 732 22 912
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 697 29 959 31 592 34 124 43 035 43 668 25 996 39 457 38 235 29 390
Omsättningstillgångar 35 867 21 773 20 281 15 366 5 074 4 069 22 424 8 372 5 579 1 820
Tillgångar 59 564 51 732 51 873 49 490 48 109 47 737 48 420 47 829 43 814 31 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 007 49 816 48 910 48 638 47 319 46 352 48 119 26 127 36 358 26 625
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 060 1 506 2 639 426 374 1 305 106 20 494 6 200 3 898
Kortfristiga skulder 497 410 324 426 416 80 195 1 208 1 256 687
Skulder och eget kapital 59 564 51 732 51 873 49 490 48 109 47 737 48 420 47 829 43 814 31 210
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 269 225 363 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 121 610 160 184 737 904 735 1 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 58 247 76 145 446 429 526 592
Utdelning till aktieägare 0 0 0 170 300 0 0 0 0 100
Omsättning 4 250 4 057 3 949 3 510 3 257 3 298 4 405 4 010 3 074 2 797
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 3 1 1 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 3 718 1 158 3 252 3 112 843 800 612 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 194 291 258 367 301 327 360 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 294 664 6 -444 -100 -1 170 605 -2 145 -100 -619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,22% 2,82% 6,99% 6,86% 4,50% -26,19% 5,43% 30,77% 9,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,15% 2,10% -0,81% 0,28% 2,69% -3,82% 46,83% -5,08% 69,73% 74,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,76% 28,38% -11,35% 4,03% 39,73% -58,61% 537,78% -60,74% 999,02% 837,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,46% 99,42% 99,65% 100,00% 99,94% 97,27% 96,37% 96,17% 94,05% 92,61%
Rörelsekapital/omsättning 862,89% 558,80% 536,77% 429,93% 143,23% 128,18% 527,25% 179,14% 141,37% 40,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,96% 96,30% 94,29% 98,28% 98,36% 97,10% 99,38% 54,63% 82,98% 85,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 215,49% 5 310,49% 6 258,02% 3 607,04% 1 219,71% 5 086,25% 11 460,00% 685,51% 437,42% 253,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...