Visa allt om Fuzzy Logic Aktiebolag
Visa allt om Fuzzy Logic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4 516 4 293 4 307 3 760 3 880 4 176 2 665 2 470 3 415 4 538
Övrig omsättning 4 3 - - 8 - 46 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 457 794 0 372 304 333 127 43 45 214
Resultat efter finansnetto 334 732 -69 309 208 251 20 1 -55 11
Årets resultat 256 576 -69 280 111 251 20 1 -55 11
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 126 131 17 35 68 103 178 217 101
Omsättningstillgångar 1 951 1 377 992 1 356 930 1 582 1 179 1 477 1 161 425
Tillgångar 2 217 1 502 1 122 1 373 965 1 650 1 282 1 655 1 378 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 619 43 426 227 395 145 125 124 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 603 187 197 168 201 198 181 192 315 215
Kortfristiga skulder 1 258 696 882 779 485 1 057 957 1 339 939 186
Skulder och eget kapital 2 217 1 502 1 122 1 373 965 1 650 1 282 1 655 1 378 525
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 248 701 727
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 546 385 495 402 1 025 0 2 0 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 206 316 246 166 369 45 123 218 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 314 0 0 0 0 12 0
Omsättning 4 520 4 296 4 307 3 760 3 888 4 176 2 711 2 470 3 415 4 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 505 2 147 2 154 1 880 3 880 4 176 2 665 2 470 3 415 2 269
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 391 657 487 582 1 401 117 459 1 062 621
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 513 824 10 390 337 368 165 91 91 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,19% -0,33% 14,55% -3,09% -7,09% 56,70% 7,89% -27,67% -24,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,61% 53,40% 0,00% 27,46% 31,92% 20,18% 9,91% 2,60% 3,27% 40,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,12% 18,68% 0,00% 10,03% 7,94% 7,97% 4,77% 1,74% 1,32% 4,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,68% 59,49% 54,59% 57,45% 38,79% 57,61% 44,58% 90,73% 90,28% 82,75%
Rörelsekapital/omsättning 15,35% 15,86% 2,55% 15,35% 11,47% 12,57% 8,33% 5,59% 6,50% 5,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,10% 41,21% 3,83% 31,03% 27,65% 23,94% 11,31% 7,55% 9,00% 23,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,81% 141,24% 58,39% 113,48% 111,75% 120,15% 90,49% 109,26% 122,36% 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...