Visa allt om Fransson Bygg i Värnamo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 38 034 35 712 41 478 25 362 18 763 29 753 16 512 19 541 18 906 16 487
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 478 85
Rörelseresultat (EBIT) 2 678 3 200 2 750 948 340 1 092 185 74 170 819
Resultat efter finansnetto 2 614 3 137 2 688 885 263 985 53 -97 56 740
Årets resultat 1 413 1 852 1 587 613 186 458 5 1 402 381
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 953 3 376 3 412 3 681 3 925 3 988 4 166 4 289 4 478 1 942
Omsättningstillgångar 14 802 10 745 8 778 5 901 5 248 5 937 5 140 4 132 3 677 4 111
Tillgångar 18 755 14 120 12 189 9 582 9 173 9 925 9 306 8 421 8 155 6 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 843 3 430 2 578 1 591 1 228 1 492 1 035 1 030 1 179 1 147
Obeskattade reserver 2 950 2 147 1 390 760 686 686 312 297 426 774
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 640 1 793 1 947 2 101 2 254 2 408 2 562 3 024 2 952 938
Kortfristiga skulder 10 322 6 750 6 274 5 130 5 004 5 339 5 398 4 070 3 598 3 194
Skulder och eget kapital 18 755 14 120 12 189 9 582 9 173 9 925 9 306 8 421 8 155 6 053
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 142 5 148 4 710 4 792 4 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 101 1 892 1 751 1 757 1 486
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 600 250 450 0 0 150 120
Omsättning 38 034 35 712 41 478 25 362 18 763 29 753 16 512 19 541 19 384 16 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 13 14 14 13 13 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 926 2 747 3 191 1 951 1 340 2 125 1 270 1 503 1 350 1 268
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 582 603 540 529 525 549 497 468 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 015 3 473 3 018 1 229 593 1 326 437 220 322 945
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,50% -13,90% 63,54% 35,17% -36,94% 80,19% -15,50% 3,36% 14,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,28% 22,66% 22,56% 9,89% 3,71% 11,00% 1,99% 0,88% 2,26% 13,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,04% 8,96% 6,63% 3,74% 1,81% 3,67% 1,12% 0,38% 0,97% 5,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5,54% 3,91% 9,87%
Rörelsekapital/omsättning 11,78% 11,19% 6,04% 3,04% 1,30% 2,01% -1,56% 0,32% 0,42% 5,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,76% 36,15% 30,05% 22,79% 19,22% 20,42% 13,74% 14,98% 18,31% 28,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,73% 155,23% 120,31% 90,02% 98,10% 105,06% 89,37% 90,98% 88,16% 112,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!