Visa allt om Avesta Maskin & Smide Aktiebolag
Visa allt om Avesta Maskin & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 399 1 093 796 1 115 1 304 1 312 1 807 1 810 1 500 1 297
Övrig omsättning 128 211 65 1 12 200 2 - - 54
Rörelseresultat (EBIT) 173 45 -31 190 -80 -26 61 107 61 8
Resultat efter finansnetto 172 43 -34 181 -98 -42 53 96 45 -13
Årets resultat 134 29 -11 151 -98 -42 38 86 45 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 285 276 323 375 430 487 393 413 451 513
Omsättningstillgångar 561 390 295 329 315 337 686 637 488 315
Tillgångar 846 667 618 704 746 823 1 078 1 049 939 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 558 424 395 406 255 353 394 356 269 224
Obeskattade reserver 7 7 0 23 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 74 118 162 267 209 376 399 422 445
Kortfristiga skulder 218 163 105 112 224 261 307 294 247 158
Skulder och eget kapital 846 667 618 704 746 823 1 078 1 049 939 827
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 261 342 323 241 244 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 450 289 210 284 287 559 438 288 279
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 216 140 147 242 251 286 266 260 233
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 527 1 304 861 1 116 1 316 1 512 1 809 1 810 1 500 1 351
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 700 547 796 1 115 652 656 602 603 750 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 356 340 444 363 398 449 398 320 403 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 201 92 21 246 -24 23 107 170 122 77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,00% 37,31% -28,61% -14,49% -0,61% -27,39% -0,17% 20,67% 15,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,45% 6,75% -5,02% 26,99% -10,72% -3,16% 5,66% 10,20% 6,60% 1,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,37% 4,12% -3,89% 17,04% -6,13% -1,98% 3,38% 5,91% 4,13% 0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,34% 73,19% 81,53% 81,52% 78,37% 80,03% 88,16% 80,77% 84,73% 84,04%
Rörelsekapital/omsättning 24,52% 20,77% 23,87% 19,46% 6,98% 5,79% 20,97% 18,95% 16,07% 12,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,60% 64,39% 63,92% 60,22% 34,18% 42,89% 36,55% 33,94% 28,65% 27,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,68% 200,61% 205,71% 225,00% 92,41% 79,69% 183,06% 191,84% 162,75% 111,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...