Visa allt om JUDAKO Aktiebolag
Visa allt om JUDAKO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 23 0 212 1 553 1 451 1 304 1 316 1 536 1 503
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -80 -96 -109 16 376 159 35 53 288 -5
Resultat efter finansnetto -80 -97 -114 9 370 151 36 72 241 -2
Årets resultat -80 11 -34 -142 177 173 76 45 130 20
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 400 413 426 39 51 23 54 137 156
Omsättningstillgångar 1 020 1 106 1 130 1 215 1 758 1 652 1 539 1 483 1 404 1 247
Tillgångar 1 420 1 506 1 543 1 640 1 796 1 703 1 562 1 537 1 542 1 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 660 649 683 825 848 675 599 840 710
Obeskattade reserver 0 0 108 188 188 80 165 235 294 235
Avsättningar (tkr) 652 652 594 594 541 481 371 259 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 189 194 192 176 243 294 350 443 408 458
Skulder och eget kapital 1 420 1 506 1 543 1 640 1 796 1 703 1 562 1 537 1 542 1 403
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 505 640 306 403 609
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 510 0 0 155 120 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 53 220 269 308 154 112 112
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 11 23 0 212 1 553 1 451 1 304 1 316 1 536 1 503
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 212 1 553 1 451 1 304 1 316 1 536 1 503
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 53 730 774 948 807 796 950
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 -83 -96 29 389 194 66 87 322 37
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -56,52% - -100,00% -86,35% 7,03% 11,27% -0,91% -14,32% 2,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,56% -6,24% - 0,98% 20,99% 9,34% 5,31% 5,01% 19,33% 0,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -790,00% -408,70% - 7,55% 24,28% 10,96% 6,37% 5,85% 19,40% 0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 97,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8 310,00% 3 965,22% - 490,09% 97,55% 93,59% 91,18% 79,03% 64,84% 52,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,85% 43,82% 47,52% 50,09% 53,65% 53,26% 51,00% 49,98% 68,20% 62,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 539,68% 570,10% 588,54% 690,34% 723,46% 561,90% 439,71% 334,76% 344,12% 272,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...