Visa allt om Vävlands Innovation AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 406 196 532 501 136 977 28 560 32 557 31 787 31 954
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 53 563 599 521 778
Rörelseresultat (EBIT) 361 467 425 357 -52 -524 550 501 1 651 -567
Resultat efter finansnetto 566 452 925 448 -61 -536 625 632 1 559 -661
Årets resultat 419 275 751 363 -65 -60 483 443 1 095 -661
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 254 2 268 2 282 2 096 2 115 2 133 1 271 1 836 1 811 1 585
Omsättningstillgångar 535 1 500 1 216 737 383 1 199 4 926 4 743 4 130 3 275
Tillgångar 2 788 3 768 3 498 2 832 2 498 3 332 6 196 6 579 5 941 4 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 878 1 659 1 784 1 433 1 070 1 135 1 395 1 111 869 -226
Obeskattade reserver 300 210 105 0 0 0 479 449 356 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 389 1 635 1 235 1 140 1 356 1 241 0 0 0 178
Kortfristiga skulder 221 264 374 260 73 956 4 323 5 019 4 717 4 908
Skulder och eget kapital 2 788 3 768 3 498 2 832 2 498 3 332 6 196 6 579 5 941 4 860
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 10 411 11 548 10 136 10 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 682 3 896 3 476 3 649
Utdelning till aktieägare 400 200 400 400 0 0 200 200 200 0
Omsättning 406 196 532 501 136 1 030 29 123 33 156 32 308 32 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 48 54 48 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 595 603 662 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 296 289 285 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 375 481 439 375 -34 -518 646 759 1 917 -298
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 107,14% -63,16% 6,19% 268,38% -86,08% -96,58% -12,28% 2,42% -0,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,27% 12,39% 26,73% 16,21% -2,08% -15,73% 10,52% 9,94% 27,79% -11,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 139,16% 238,27% 175,75% 91,62% -38,24% -53,63% 2,28% 2,01% 5,19% -1,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3,17% 54,26% 52,86% 52,22% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 77,34% 630,61% 158,27% 95,21% 227,94% 24,87% 2,11% -0,85% -1,85% -5,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,75% 48,38% 53,34% 50,60% 42,83% 34,06% 28,54% 22,21% 19,30% -4,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,08% 568,18% 325,13% 283,46% 524,66% 125,42% 113,95% 94,50% 87,56% 66,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!