Visa allt om Fordonspartner i Norr AB
Visa allt om Fordonspartner i Norr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 8 234 12 316 11 957 10 932 10 164 2 620 0 0 6 017
Övrig omsättning 987 - 15 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 953 -963 182 395 91 -134 -1 179 -1 0 726
Resultat efter finansnetto 952 -979 167 359 31 -215 -1 156 80 78 731
Årets resultat 275 69 102 149 28 35 2 -11 180 718
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 312 468 664 779 998 1 217 1 249 1 280 1 276
Omsättningstillgångar 2 470 3 468 3 198 3 281 3 328 3 806 3 738 75 73 307
Tillgångar 2 470 3 780 3 666 3 945 4 107 4 804 4 955 1 324 1 353 1 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 558 1 283 1 214 1 112 962 934 899 897 908 918
Obeskattade reserver 0 297 467 421 286 295 561 423 443 547
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 900 842 70 396 16 1 927 362 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 1 358 1 915 2 016 2 843 1 648 3 133 4 2 118
Skulder och eget kapital 2 470 3 780 3 666 3 945 4 107 4 804 4 955 1 324 1 353 1 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 34 1 967 2 221 2 306 2 415 2 452 850 - 0 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 721 734 600 861 839 15 - 0 283
Utdelning till aktieägare 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 007 8 234 12 331 11 957 10 932 10 164 2 620 0 0 6 017
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 7 7 7 8 6 3 - 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 176 1 759 1 708 1 367 1 694 873 - - 1 504
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 382 437 437 415 555 395 - - 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 953 -805 338 555 305 85 -960 -1 0 726
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,76% -33,14% 3,00% 9,38% 7,56% 287,94% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,62% -25,45% 4,96% 10,01% 2,95% -2,79% -23,09% - - 52,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4 770,00% -11,68% 1,48% 3,30% 1,11% -1,32% -43,66% - - 13,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 46,59% 44,89% 47,00% 51,10% 50,67% 53,93% - - 46,72%
Rörelsekapital/omsättning 12 290,00% 25,63% 10,42% 10,58% 4,44% 21,23% 23,09% - - 3,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,08% 40,07% 43,05% 36,05% 28,56% 23,97% 26,49% 90,75% 90,68% 82,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20 583,33% 123,12% 84,49% 79,02% 50,93% 122,75% 73,89% 1 875,00% 3 650,00% 260,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...