Visa allt om Kalmar Vatten AB
Visa allt om Kalmar Vatten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 154 680 147 837 146 551 148 625 138 356 135 781 138 616 127 765 130 926 116 248
Övrig omsättning 9 853 7 043 6 975 5 608 4 377 2 436 703 1 080 955 3 975
Rörelseresultat (EBIT) 8 961 21 182 33 158 11 721 5 976 -865 -3 299 1 613 11 876 8 321
Resultat efter finansnetto 6 010 16 664 25 553 2 541 -3 416 -10 020 -9 957 -7 163 1 735 -1 353
Årets resultat 649 673 543 0 1 0 -40 -29 -15 225
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 501 492 609 452 919 396 420 389 527 361 923 329 806 299 319 285 583 257 955
Omsättningstillgångar 33 411 29 011 33 435 32 571 27 115 28 667 26 773 32 209 32 051 39 688
Tillgångar 582 912 521 620 486 354 428 991 416 642 390 589 356 579 331 528 317 634 297 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 566 5 917 5 244 4 075 4 075 4 074 4 074 4 114 4 143 4 383
Obeskattade reserver 89 793 84 638 68 855 25 059 22 543 25 993 36 028 45 945 53 079 51 329
Avsättningar (tkr) 8 795 2 612 3 459 4 756 2 685 2 653 2 449 1 790 1 763 2 046
Långfristiga skulder 364 951 333 267 353 301 297 000 297 000 262 000 220 297 206 945 198 594 185 243
Kortfristiga skulder 112 807 95 187 55 494 98 101 90 339 95 869 93 731 72 735 60 054 54 642
Skulder och eget kapital 582 912 521 620 486 354 428 991 416 642 390 589 356 579 331 528 317 634 297 642
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 953 1 233 1 196 1 174 1 072 1 110 1 046 1 044 1 006 977
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 37 553 32 318 30 117 28 630 27 001 25 958 24 719 22 185 21 025 21 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 15 327 13 875 12 268 13 157 12 157 11 297 10 144 9 687 10 149 9 880
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Omsättning 164 533 154 880 153 526 154 233 142 733 138 217 139 319 128 845 131 881 120 223
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 69 76 73 72 73 72 53 60 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 035 2 143 1 928 2 036 1 922 1 860 1 925 2 411 2 182 1 816
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 751 721 602 612 578 545 511 631 553 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 974 41 490 52 983 32 876 25 828 17 146 13 206 16 837 26 711 25 632
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,63% 0,88% -1,40% 7,42% 1,90% -2,05% 8,49% -2,41% 12,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,55% 4,07% 6,83% 2,76% 1,47% -0,19% -0,91% 0,51% 3,76% 2,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,84% 14,37% 22,67% 7,96% 4,44% -0,55% -2,33% 1,33% 9,13% 7,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,55% 92,35% 93,42% 90,24% 88,74% 88,41% 86,50% 88,63% 90,02% 91,98%
Rörelsekapital/omsättning -51,33% -44,76% -15,05% -44,09% -45,70% -49,49% -48,30% -31,72% -21,39% -12,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,14% 13,79% 12,12% 5,51% 4,97% 5,95% 8,59% 11,45% 13,34% 13,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,00% 27,29% 55,07% 30,49% 26,96% 27,09% 25,60% 40,60% 48,96% 67,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...