Visa allt om Almi Företagspartner Aktiebolag
Visa allt om Almi Företagspartner Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 915 154 819 909 962 129 564 611 473 846 496 584 376 602 684 471 699 374 672 310
Övrig omsättning 42 811 81 033 111 410 737 883 506 294 495 982 491 960 183 583 128 424 123 829
Rörelseresultat (EBIT) 10 952 45 250 34 888 76 165 37 353 45 217 -79 053 -59 119 8 669 113 697
Resultat efter finansnetto 137 112 139 144 119 658 74 974 34 997 45 217 -79 053 -59 119 8 669 113 685
Årets resultat 137 112 139 144 119 658 74 081 36 305 18 349 -74 585 -52 371 -9 725 114 465
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 260 768 5 417 024 4 866 808 4 857 360 470 810 376 509 290 317 209 702 153 267 137 373
Omsättningstillgångar 1 919 533 2 511 744 2 936 662 2 875 846 6 771 744 6 824 422 6 878 994 7 025 414 6 839 285 4 661 612
Tillgångar 8 180 301 7 928 768 7 803 470 7 733 206 7 242 554 7 200 931 7 169 311 7 235 116 6 992 552 4 798 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 029 038 6 896 600 6 756 394 6 637 885 6 150 285 6 113 980 6 095 631 6 170 217 6 222 588 4 232 312
Minoritetsintressen 186 544 181 870 182 932 181 797 181 420 181 973 155 107 159 527 166 358 150 056
Avsättningar (tkr) 0 0 0 397 447 2 464 56 712 70 268 70 367 78 815
Långfristiga skulder 799 567 657 135 640 131 683 809 678 961 729 228 677 560 650 671 283 754 181 748
Kortfristiga skulder 165 152 193 163 224 013 229 318 231 441 173 286 184 301 184 433 249 485 156 054
Skulder och eget kapital 8 180 301 7 928 768 7 803 470 7 733 206 7 242 554 7 200 931 7 169 311 7 235 116 6 992 552 4 798 985
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 33 615 31 123 37 081 35 353 30 326 32 338 32 056 30 768 24 185 26 756
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 238 310 228 655 233 082 240 872 207 401 201 957 202 169 20 257 163 598 170 011
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 743 137 640 134 615 140 363 125 784 124 345 120 745 116 844 93 988 129 794
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 957 965 900 942 1 073 539 1 302 494 980 140 992 566 868 562 868 054 827 798 796 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 477 470 436 454 428 440 455 460 424 423
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 919 1 744 2 207 1 244 1 107 1 129 828 1 488 1 649 1 589
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 886 868 950 912 876 837 805 798 765 779
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 595 59 134 48 635 90 141 39 980 48 194 -75 822 -54 410 13 513 118 876
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,62% -14,78% 70,41% 19,15% -4,58% 31,86% -44,98% -2,13% 4,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,80% 1,83% 1,58% 0,97% 0,48% 0,63% -1,10% -0,82% 0,12% 2,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,12% 17,67% 12,79% 13,28% 7,39% 9,11% -20,99% -8,64% 1,24% 16,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 191,70% 282,79% 281,94% 468,73% 1 380,26% 1 339,38% 1 777,66% 999,46% 942,24% 670,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,93% 86,98% 86,58% 85,84% 84,92% 84,91% 85,02% 85,28% 88,99% 88,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 162,28% 1 300,32% 1 310,93% 1 254,09% 2 925,91% 3 938,24% 3 732,48% 3 809,20% 2 741,36% 2 987,18%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 641 992 580 448 747 057 447 217 562 970 438 191 362 169 493 068 498 554 509 285
Övrig omsättning 41 194 33 123 27 220 403 226 36 291 173 290 168 261 31 627 11 127 12 884
Rörelseresultat (EBIT) 94 503 90 177 89 326 67 397 38 728 -9 649 -70 135 -46 389 -31 174 107 966
Resultat efter finansnetto 153 776 172 261 153 115 67 397 38 728 -9 649 -70 135 -46 389 -31 174 107 966
Årets resultat 153 776 172 261 153 115 67 397 38 728 -9 649 -70 135 -46 389 -31 174 107 966
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 248 837 5 303 558 4 660 061 4 726 245 297 607 296 376 277 814 253 753 14 477 9 629
Omsättningstillgångar 1 506 911 1 972 223 2 201 894 1 925 163 5 917 695 5 824 076 5 914 096 6 566 202 6 502 463 4 359 291
Tillgångar 7 755 748 7 275 781 6 861 955 6 651 408 6 215 302 6 120 452 6 191 910 6 819 955 6 516 940 4 368 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 824 665 6 670 889 6 498 628 6 345 513 5 970 918 5 932 190 5 941 839 6 011 974 6 058 363 4 089 537
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 42 400 52 021 43 335 39 292
Långfristiga skulder 24 543 34 074 45 328 52 370 76 380 99 449 122 874 131 120 111 881 14 527
Kortfristiga skulder 906 540 570 818 317 999 253 525 168 004 88 813 84 797 624 840 303 361 225 564
Skulder och eget kapital 7 755 748 7 275 781 6 861 955 6 651 408 6 215 302 6 120 452 6 191 910 6 819 955 6 516 940 4 368 920
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 782 2 713 3 896 3 771 3 003 1 932 1 690 1 690 1 418 1 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 35 908 34 332 37 062 48 247 20 227 20 850 19 349 20 014 17 884 18 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 869 19 731 20 068 28 207 11 868 11 348 11 047 13 193 9 410 13 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 683 186 613 571 774 277 850 443 599 261 611 481 530 430 524 695 509 681 522 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 76 59 88 46 43 41 42 39 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 676 7 637 12 662 5 082 12 238 10 190 8 833 11 740 12 783 11 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 821 775 1 081 952 802 831 835 810 777 780
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 106 438 101 467 100 002 76 288 39 026 -9 421 -69 877 -45 366 -29 841 109 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,60% -22,30% 67,05% -20,56% 28,48% 20,99% -26,55% -1,10% -2,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,32% 2,45% 2,39% 1,01% 0,62% -0,16% -1,13% -0,68% -0,48% 2,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,03% 30,65% 21,97% 15,07% 6,88% -2,20% -19,37% -9,41% -6,25% 21,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 93,52% 241,44% 252,18% 373,79% 1 021,31% 1 308,85% 1 609,55% 1 204,98% 1 243,42% 811,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,99% 91,69% 94,71% 95,40% 96,07% 96,92% 95,96% 88,15% 92,96% 93,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,23% 345,51% 692,42% 759,36% 3 522,35% 6 557,68% 6 974,42% 1 050,86% 2 143,47% 1 932,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...