Visa allt om Sahléns Bil AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 57 351 54 784 53 117 53 359 51 756 55 885 58 903 50 059 52 741 52 005
Övrig omsättning 2 129 2 144 1 918 1 946 2 118 1 210 1 543 762 802 792
Rörelseresultat (EBIT) 907 1 517 858 748 -457 -52 72 -692 -84 1 413
Resultat efter finansnetto 716 1 394 624 586 -630 -288 -265 -952 -258 1 286
Årets resultat 365 908 624 586 -630 -288 -265 -578 20 579
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 719 616 633 582 946 1 296 1 374 1 542 1 228 1 265
Omsättningstillgångar 12 269 9 083 8 128 9 378 9 590 10 765 10 886 12 884 9 081 8 532
Tillgångar 12 988 9 699 8 761 9 961 10 536 12 061 12 261 14 426 10 309 9 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 524 3 259 2 351 1 726 1 140 1 770 2 058 2 323 2 901 2 881
Obeskattade reserver 601 353 0 0 0 0 0 0 374 674
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 002 847 987 1 123 884 2 083 2 020 3 301 2 055 1 794
Kortfristiga skulder 7 861 5 240 5 423 7 111 8 512 8 208 8 183 8 802 4 979 4 449
Skulder och eget kapital 12 988 9 699 8 761 9 961 10 536 12 061 12 261 14 426 10 309 9 797
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 300 300 332 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 172 4 704 3 807 2 951 2 961 2 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 2 000 1 690 1 449 1 185 1 196 1 046
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 480 56 928 55 035 55 305 53 874 57 095 60 446 50 821 53 543 52 797
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 13 16 17 15 13 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 097 4 214 4 086 3 335 3 044 3 726 4 531 4 551 4 795 4 728
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 457 480 405 428 436 420 397 395 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 153 1 771 1 149 1 053 -34 334 447 -328 226 1 612
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,69% 3,14% -0,45% 3,10% -7,39% -5,12% 17,67% -5,09% 1,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,01% 15,64% 9,79% 7,52% -4,09% -0,40% 0,62% -4,78% -0,78% 14,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,59% 2,77% 1,62% 1,40% -0,83% -0,09% 0,13% -1,38% -0,15% 2,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,93% 17,63% 16,67% 17,49% 18,35% 18,09% 13,64% 14,05% 15,06% 14,82%
Rörelsekapital/omsättning 7,69% 7,01% 5,09% 4,25% 2,08% 4,58% 4,59% 8,15% 7,78% 7,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,74% 36,44% 26,83% 17,33% 10,82% 14,68% 16,78% 16,10% 30,81% 34,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,42% 38,91% 24,86% 31,01% 24,26% 21,48% 18,84% 23,39% 50,07% 34,14%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...