Visa allt om Arlandabanan Infrastructure AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 66 684 66 68 210 67 920 67 508 66 982 66 516 66 284 62 958 65 250
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 0 -9 -44 -94 -112 -9 -2
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 211 696 1 268 142 1 324 625 1 380 881 1 437 407 1 493 939 1 551 048 1 617 662 1 687 716 1 757 824
Omsättningstillgångar 20 429 19 792 17 887 17 063 17 716 17 397 33 395 37 213 30 486 32 836
Tillgångar 1 232 125 1 287 934 1 342 512 1 397 944 1 455 123 1 511 336 1 584 443 1 654 875 1 718 202 1 790 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 155 171 1 211 567 1 267 962 1 324 358 1 380 754 1 437 150 1 494 258 1 560 727 1 631 051 1 701 064
Kortfristiga skulder 66 954 66 367 64 550 63 586 64 369 64 186 80 185 84 148 77 151 79 596
Skulder och eget kapital 1 232 125 1 287 934 1 342 512 1 397 944 1 455 123 1 511 336 1 584 443 1 654 875 1 718 202 1 790 660
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 678 - 0 0 0 1 008 1 653
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 395 0 703 665 674 669 411 345
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 76 129 210 219 231 222 690 1 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 66 684 66 68 210 67 920 67 508 66 982 66 516 66 284 62 958 65 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 67 920 67 508 66 982 66 516 66 284 31 479 32 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 583 656 705 677 658 927 1 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 446 56 56 489 56 526 56 523 56 554 56 479 56 426 56 481 56 483
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 100 936,36% -99,90% 0,43% 0,61% 0,79% 0,70% 0,35% 5,28% -3,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -69,77% -70 568,18% -68,41% -68,50% -69,11% -69,85% -70,34% -70,81% -74,12% -71,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,81% 0,78% 0,74% 0,72% 0,69% 0,66% 0,63% 0,60% 0,58% 0,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,51% 29,82% 27,71% 26,83% 27,52% 27,10% 41,65% 44,22% 39,51% 41,25%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...