Visa allt om Winn Hotels Solna AB
Visa allt om Winn Hotels Solna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 84 517 78 544 71 603 80 511 79 140 83 081 80 901 74 235 80 092 75 499
Övrig omsättning - 8 35 169 1 099 1 417 1 009 1 070 999 936
Rörelseresultat (EBIT) 1 302 3 839 2 586 6 147 5 252 5 704 5 813 5 171 10 074 6 630
Resultat efter finansnetto 1 302 3 837 2 586 6 148 5 251 5 705 5 830 5 280 10 373 6 831
Årets resultat 0 0 0 17 -63 1 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 500 8 686 9 151 10 540 11 320 4 318 6 048 5 449 6 688 7 522
Omsättningstillgångar 8 571 9 079 5 381 10 797 10 706 10 598 8 353 8 741 8 421 6 003
Tillgångar 17 071 17 766 14 531 21 337 22 026 14 916 14 401 14 190 15 109 13 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 753 753 753 753 736 799 798 798 798 798
Obeskattade reserver 4 486 3 720 3 145 3 245 2 525 1 080 1 097 1 171 1 565 1 432
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 833 13 292 10 633 17 339 18 765 13 038 12 506 12 220 12 746 11 294
Skulder och eget kapital 17 071 17 766 14 531 21 337 22 026 14 916 14 401 14 190 15 109 13 525
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 797 979 955 857 756 955 766 945 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 12 940 13 014 14 460 15 223 16 504 15 046 13 547 13 580 12 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 5 318 5 120 5 297 5 936 6 122 5 989 5 492 5 608 5 560
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 84 517 78 552 71 638 80 680 80 239 84 498 81 910 75 305 81 091 76 435
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 42 44 47 49 53 50 48 48 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 061 1 870 1 627 1 713 1 615 1 568 1 618 1 547 1 669 1 573
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 464 442 451 471 450 456 426 434 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 551 6 025 5 045 8 323 7 318 8 003 7 980 6 994 11 890 7 809
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,60% 9,69% -11,06% 1,73% -4,74% 2,69% 8,98% -7,31% 6,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,64% 21,61% 17,80% 28,82% 23,85% 38,25% 40,48% 37,22% 68,65% 50,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,54% 4,89% 3,61% 7,64% 6,64% 6,87% 7,21% 7,11% 12,95% 9,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,59% 91,17% 90,99% 91,06% 91,04% 91,03% 91,04% 91,14% 91,67% 91,91%
Rörelsekapital/omsättning -3,86% -5,36% -7,33% -8,13% -10,18% -2,94% -5,13% -4,69% -5,40% -7,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,91% 20,57% 22,06% 15,39% 11,79% 10,69% 11,16% 11,71% 12,74% 13,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,75% 63,72% 45,51% 58,98% 53,65% 76,10% 61,26% 66,28% 61,11% 48,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...