Visa allt om Team G El & VVS AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 46 496 25 411 15 618 26 223 29 892 42 587 44 423 27 745 23 674 9 818
Övrig omsättning 342 71 0 21 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 475 5 837 -4 777 2 783 2 974 9 695 12 606 2 696 2 798 449
Resultat efter finansnetto 2 447 5 807 -4 777 2 806 2 956 9 694 12 597 2 669 2 763 396
Årets resultat 1 755 3 811 36 1 684 2 295 5 657 7 367 1 543 1 511 219
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 577 564 266 3 214 544 53 69 103 75 111
Omsättningstillgångar 18 160 17 281 8 735 13 053 17 413 26 637 17 601 10 436 9 227 3 311
Tillgångar 19 737 17 845 9 001 16 267 17 957 26 690 17 670 10 539 9 303 3 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 481 7 227 3 415 6 168 7 893 9 006 7 490 3 822 2 780 1 269
Obeskattade reserver 3 777 3 777 2 562 7 687 7 053 7 053 4 624 1 484 806 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 494 776 0 0 0 0 0 0 0 361
Kortfristiga skulder 8 984 6 065 3 024 2 412 3 011 10 630 5 557 5 232 5 717 1 693
Skulder och eget kapital 19 737 17 845 9 001 16 267 17 957 26 690 17 670 10 539 9 303 3 422
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 7 372 6 614 5 554 3 363 1 890
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 2 934 2 355 1 668 1 166 661
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 700 500 0
Omsättning 46 838 25 482 15 618 26 244 29 892 42 587 44 423 27 745 23 674 9 818
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 12 13 15 16 20 24 19 12 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 906 2 118 1 201 1 748 1 868 2 129 1 851 1 460 1 973 1 227
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 501 576 556 575 520 391 394 396 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 543 5 900 -4 709 2 851 3 026 9 711 12 640 2 748 2 834 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 82,98% 62,70% -40,44% -12,27% -29,81% -4,13% 60,11% 17,20% 141,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,58% 32,72% -53,05% 17,29% 16,59% 36,33% 71,35% 25,58% 30,08% 13,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,34% 22,97% -30,57% 10,73% 9,97% 22,77% 28,38% 9,72% 11,82% 4,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,34% 50,57% 51,24% 53,34% 51,65% 52,99% 56,09% 45,24% 39,93% 46,86%
Rörelsekapital/omsättning 19,74% 44,14% 36,57% 40,58% 48,18% 37,59% 27,11% 18,76% 14,83% 16,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,76% 57,01% 60,14% 74,78% 74,59% 54,35% 62,80% 47,25% 36,27% 39,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,76% 269,83% 251,95% 510,20% 552,74% 240,61% 297,82% 169,17% 146,04% 162,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!