Visa allt om Alcadon AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 376 689 457 378 567 467 256 131 248 729 203 729 166 555 187 488 209 600 3 674
Övrig omsättning 1 538 1 646 1 393 1 382 1 151 895 776 144 120 83
Rörelseresultat (EBIT) 20 953 47 072 68 093 30 423 25 963 22 978 14 767 14 615 25 866 -4 438
Resultat efter finansnetto 23 602 50 973 72 370 34 290 29 656 24 796 17 806 16 991 28 807 3 275
Årets resultat 4 994 21 411 31 349 22 466 23 637 1 769 3 475 10 365 22 190 3 748
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 359 82 610 11 416 1 771 1 420 659 672 606 1 529 126 356
Omsättningstillgångar 141 059 128 145 205 947 126 155 95 244 70 643 77 538 67 109 101 774 2 172
Tillgångar 221 418 210 755 217 364 127 927 96 664 71 302 78 210 67 715 103 303 128 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 012 128 017 106 607 78 995 56 529 32 892 31 123 37 648 52 005 124 844
Obeskattade reserver 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 0 0
Avsättningar (tkr) 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 706 72 538 105 557 45 232 36 435 34 710 43 387 26 367 51 298 3 684
Skulder och eget kapital 221 418 210 755 217 364 127 927 96 664 71 302 78 210 67 715 103 303 128 528
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 020 2 663 2 640 2 523 2 050 2 230 1 766 4 710 5 158 1 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 1 685 815
Löner till övriga anställda 23 846 27 256 20 874 16 287 15 521 16 343 16 358 14 657 13 918 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 20 371 12 833 9 430 7 930 7 767 7 216 7 193 8 444 8 350 1 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0
Omsättning 378 227 459 024 568 860 257 513 249 880 204 624 167 331 187 632 209 720 3 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 54 50 32 32 33 32 33 35 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 561 8 470 11 349 8 004 7 773 6 174 5 205 5 681 5 989 3 674
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 905 799 845 880 825 772 791 854 796 3 014
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 510 49 782 68 891 30 660 26 025 22 991 14 768 14 774 26 041 -4 329
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,64% -19,40% 121,55% 2,98% 22,09% 22,32% -11,16% -10,55% 5 604,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,05% 24,45% 33,41% 26,90% 30,81% 35,42% 23,47% 28,12% 29,86% 3,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,49% 11,27% 12,80% 13,43% 11,97% 12,40% 11,02% 10,16% 14,72% 122,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,38% 26,01% 24,33% 29,38% 28,08% 31,50% 33,39% 33,07% 34,26% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,29% 12,16% 17,69% 31,59% 23,64% 17,64% 20,50% 21,73% 24,08% -41,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,38% 62,11% 50,37% 64,01% 61,47% 50,18% 43,48% 59,62% 50,34% 97,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,75% 102,11% 141,86% 194,29% 161,73% 108,95% 92,42% 151,04% 134,55% 58,96%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...