Visa allt om Svenska Telegrafen Aktiebolag
Visa allt om Svenska Telegrafen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 222 6 507 5 596 5 697 6 408 6 116 4 410 8 173 9 533 9 706
Övrig omsättning 250 53 - - 100 20 - 28 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 239 209 -24 -397 442 91 -1 466 586 1 185 334
Resultat efter finansnetto 1 232 208 -23 -390 447 134 -1 465 619 1 194 338
Årets resultat 792 208 -23 -390 447 153 -1 265 288 1 096 338
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 19 27 38 89 77 62 35
Omsättningstillgångar 2 968 1 639 1 377 1 602 2 007 1 726 1 553 3 305 3 261 2 632
Tillgångar 2 968 1 639 1 386 1 621 2 034 1 764 1 643 3 382 3 323 2 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 465 748 541 564 1 074 657 504 1 993 2 006 1 030
Obeskattade reserver 265 0 0 0 0 0 19 219 31 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 238 891 846 1 057 960 1 107 1 120 1 170 1 287 1 637
Skulder och eget kapital 2 968 1 639 1 386 1 621 2 034 1 764 1 643 3 382 3 323 2 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 691 705 696 666 818 713
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 461 2 922 2 748 3 085 2 141 1 963 2 128 2 616 2 888 3 439
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 287 1 070 1 006 1 118 1 114 1 110 1 201 1 330 1 533 1 698
Utdelning till aktieägare 270 75 0 0 120 30 0 225 300 120
Omsättning 8 472 6 560 5 596 5 697 6 508 6 136 4 410 8 201 9 578 9 706
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 9 9 9 10 10 11 13 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 747 723 622 633 641 612 401 629 596 571
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 461 421 479 402 385 371 366 341 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 239 216 -12 -389 453 112 -1 441 607 1 197 394
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,36% 16,28% -1,77% -11,10% 4,77% 38,68% -46,04% -14,27% -1,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,75% 12,75% -1,66% -24,06% 21,93% 7,77% -89,11% 18,30% 35,93% 12,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,07% 3,21% -0,41% -6,85% 6,96% 2,24% -33,20% 7,57% 12,52% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,37% 84,25% 84,35% 86,85% 86,03% 81,82% 81,47% 80,70% 80,42% 77,46%
Rörelsekapital/omsättning 21,04% 11,50% 9,49% 9,57% 16,34% 10,12% 9,82% 26,12% 20,71% 10,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,32% 45,64% 39,03% 34,79% 52,80% 37,24% 31,53% 63,59% 61,04% 38,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,35% 168,57% 147,28% 139,36% 192,92% 139,75% 122,68% 267,09% 238,46% 143,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...