Visa allt om Kanwar Textilegroup AB
Visa allt om Kanwar Textilegroup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 928 1 847 4 555 4 703 5 106 3 409 5 926 3 722 3 562 3 989
Övrig omsättning 1 18 - - - - - - 197 -
Rörelseresultat (EBIT) 207 -1 139 -815 650 -2 -13 -2 196 -814 -516
Resultat efter finansnetto 151 -1 199 -853 639 16 -41 55 201 -857 -487
Årets resultat 151 -1 199 -853 639 16 -41 55 201 -829 -538
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 258 1 580 0 8 26 44 63 22 96 698
Omsättningstillgångar 1 508 -286 1 938 2 803 1 937 1 501 389 846 56 755
Tillgångar 2 766 1 294 1 938 2 812 1 962 1 545 452 868 152 1 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 195 219 873 233 217 258 203 -1 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Långfristiga skulder 1 524 570 1 539 1 323 1 410 0 0 49 89 485
Kortfristiga skulder 895 528 179 617 319 1 328 194 616 64 684
Skulder och eget kapital 2 766 1 294 1 938 2 812 1 962 1 545 452 868 152 1 453
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 70 0 245 87
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 209 398 487 389 499 295 104 421 224
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 73 100 148 109 148 122 45 222 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 929 1 865 4 555 4 703 5 106 3 409 5 926 3 722 3 759 3 989
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 464 924 2 278 1 568 2 553 1 705 2 963 1 861 1 187 1 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 42 141 252 216 246 328 266 86 311 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 529 -1 107 -807 668 16 6 18 289 -512 -185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,53% -59,45% -3,15% -7,89% 49,78% -42,47% 59,22% 4,49% -10,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,48% -88,02% -42,05% 23,12% 0,76% -0,84% 13,27% 23,16% -535,53% -32,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,07% -61,67% -17,89% 13,82% 0,29% -0,38% 1,01% 5,40% -22,85% -11,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,77% 15,00% 3,27% 56,94% 28,28% 49,78% 24,72% 27,35% 27,06% 22,36%
Rörelsekapital/omsättning 20,94% -44,07% 38,62% 46,48% 31,69% 5,07% 3,29% 6,18% -0,22% 1,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,55% 15,07% 11,30% 31,05% 11,88% 14,05% 57,08% 23,39% -0,66% 11,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,56% -113,45% 684,36% 451,86% 514,42% 101,43% 114,95% 136,53% 79,69% 109,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...