Visa allt om Dr Perkovic Specialistläkarmottagning Aktiebolag
Visa allt om Dr Perkovic Specialistläkarmottagning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 395 1 541 1 525 1 682 1 990 2 013 2 106 2 076 2 010 1 868
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 866 1 049 755 1 014 1 084 1 283 1 071 834 731 578
Resultat efter finansnetto 932 1 206 951 1 234 1 248 1 301 1 110 925 766 724
Årets resultat 797 893 706 814 769 784 704 561 451 458
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 466 449 381 325 260 265 270 250 286 384
Omsättningstillgångar 9 694 9 391 8 458 7 892 7 269 6 511 5 807 4 957 4 340 4 018
Tillgångar 10 161 9 840 8 839 8 217 7 529 6 775 6 077 5 207 4 626 4 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 018 7 379 6 645 6 095 5 430 4 803 4 151 3 598 3 187 2 897
Obeskattade reserver 1 984 2 074 1 999 1 947 1 805 1 608 1 421 1 271 1 147 1 052
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 386 196 175 294 364 504 339 292 454
Skulder och eget kapital 10 161 9 840 8 839 8 217 7 529 6 775 6 077 5 207 4 626 4 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 350 420 420 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 199 199 424 350 528 280 70 140 140 160
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 46 56 92 156 258 373 429 428 419
Utdelning till aktieägare 164 158 158 156 150 142 132 150 150 160
Omsättning 1 395 1 541 1 525 1 682 1 990 2 013 2 106 2 076 2 010 1 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 698 771 763 841 995 1 007 1 053 1 038 1 005 934
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 149 130 270 232 348 279 417 506 505 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 866 1 049 756 1 016 1 088 1 288 1 077 842 746 598
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,47% 1,05% -9,33% -15,48% -1,14% -4,42% 1,45% 3,28% 7,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,19% 12,26% 10,76% 15,02% 16,58% 19,22% 18,27% 18,36% 18,35% 16,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,95% 78,26% 62,36% 73,37% 62,71% 64,68% 52,71% 46,05% 42,24% 38,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,57% 98,44% 98,69% 98,75% 98,84% 98,31% 98,91% 98,22% 97,36% 98,82%
Rörelsekapital/omsättning 683,51% 584,36% 541,77% 458,80% 350,50% 305,37% 251,80% 222,45% 201,39% 190,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,14% 91,43% 92,82% 91,64% 89,79% 88,39% 85,54% 86,67% 86,75% 83,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 096,86% 2 432,90% 4 315,31% 4 509,71% 2 472,45% 1 788,74% 1 152,18% 1 462,24% 1 486,30% 885,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...