Visa allt om Memoteknik Sweden AB
Visa allt om Memoteknik Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 30 190 35 203 24 354 38 605 29 544 33 923 27 466 34 773 37 464 34 014
Övrig omsättning 223 98 - 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 663 6 990 1 947 3 386 -2 084 910 -1 981 2 146 2 828 2 561
Resultat efter finansnetto 2 644 6 965 1 857 2 856 -2 675 510 -2 169 1 864 2 534 2 235
Årets resultat 1 577 1 760 1 364 2 496 -2 675 510 -960 972 1 252 2 194
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 160 192 416 568 600 234 347 518 505
Omsättningstillgångar 12 093 14 909 10 551 11 192 12 787 16 966 11 831 12 658 17 976 11 350
Tillgångar 12 176 15 069 10 744 11 608 13 354 17 567 12 065 13 005 18 495 11 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 821 4 244 4 930 4 291 1 795 3 755 3 645 5 115 4 713 3 962
Obeskattade reserver 1 621 1 021 297 0 0 0 0 1 209 749 0
Avsättningar (tkr) 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 650 2 650 3 970 0 0 0 233
Kortfristiga skulder 4 735 9 805 5 031 3 668 8 909 9 841 8 419 6 680 13 032 7 660
Skulder och eget kapital 12 176 15 069 10 744 11 608 13 354 17 567 12 065 13 005 18 495 11 854
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 383 421 202 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 901 3 447 2 631 3 877 4 344 3 979 3 882 3 617 3 784 3 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 376 1 350 1 195 1 726 2 135 1 953 2 097 1 916 2 155 1 832
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 900 510 500 500
Omsättning 30 413 35 301 24 354 38 611 29 544 33 923 27 466 34 773 37 464 34 014
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 11 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 032 5 867 4 059 5 515 2 686 3 084 2 497 3 161 3 406 3 092
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 726 813 649 834 589 539 578 541 558 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 740 7 153 2 125 3 606 -1 932 1 077 -1 952 2 409 2 865 2 611
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,24% 44,55% -36,91% 30,67% -12,91% 23,51% -21,01% -7,18% 10,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,88% 46,39% 18,12% 29,17% -15,61% 5,18% -16,42% 16,51% 15,30% 21,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,82% 19,86% 7,99% 8,77% -7,05% 2,68% -7,21% 6,17% 7,55% 7,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,26% 49,74% 37,94% 37,29% 11,05% 16,67% 8,78% 17,12% 16,43% 16,78%
Rörelsekapital/omsättning 24,37% 14,50% 22,67% 19,49% 13,13% 21,00% 12,42% 17,19% 13,20% 10,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,19% 33,45% 48,04% 36,97% 13,44% 21,38% 30,21% 46,02% 28,40% 33,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,19% 121,54% 142,10% 193,59% 110,15% 116,28% 77,40% 92,99% 96,62% 85,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...