Visa allt om Ruben Gustafsson Trailertransporter Aktiebolag
Visa allt om Ruben Gustafsson Trailertransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 703 1 656 1 523 1 200 1 667 1 213 1 290 1 436 1 705 1 827
Övrig omsättning - 349 - 134 - - 434 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 475 56 -63 250 -122 460 -45 10 159
Resultat efter finansnetto -40 432 40 -86 221 -161 434 -74 -51 99
Årets resultat 1 134 31 8 91 -11 246 19 2 71
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 641 3 015 682 1 017 886 1 013 1 080 886 1 173 1 417
Omsättningstillgångar 790 736 868 753 890 817 1 013 670 718 757
Tillgångar 3 431 3 751 1 550 1 770 1 776 1 830 2 093 1 556 1 891 2 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 071 1 069 1 016 985 977 885 897 663 644 643
Obeskattade reserver 300 350 100 100 196 95 245 145 245 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 634 1 905 110 326 299 462 626 365 574 783
Kortfristiga skulder 426 427 325 359 304 387 326 383 427 448
Skulder och eget kapital 3 431 3 751 1 550 1 770 1 776 1 830 2 093 1 556 1 891 2 173
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 210 228 210 193 210 210 210 198 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 5 3 0 0 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 107 106 126 197 216 142 136 135 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 703 2 005 1 523 1 334 1 667 1 213 1 724 1 436 1 705 1 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 703 1 656 1 523 1 200 1 667 1 213 1 290 1 436 1 705 1 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 439 382 408 394 429 423 405 400 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 536 851 406 242 488 130 518 256 306 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,84% 8,73% 26,92% -28,01% 37,43% -5,97% -10,17% -15,78% -6,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,47% 12,66% 3,81% -3,39% 14,08% -6,67% 21,98% -2,89% 0,63% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,94% 28,68% 3,87% -5,00% 15,00% -10,06% 35,66% -3,13% 0,70% 9,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,36% 62,20% 59,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54,67% 51,38% 55,23%
Rörelsekapital/omsättning 21,37% 18,66% 35,65% 32,83% 35,15% 35,45% 53,26% 19,99% 17,07% 16,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,04% 35,78% 70,58% 60,06% 63,14% 52,19% 51,48% 49,48% 43,38% 39,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,45% 172,37% 267,08% 209,75% 292,76% 211,11% 310,74% 174,93% 168,15% 168,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...