Visa allt om ITE-Läderprodukter Aktiebolag
Visa allt om ITE-Läderprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 945 2 515 2 205 2 315 2 461 3 123 3 648 3 297 4 242 4 698
Övrig omsättning - - - - 14 134 20 18 17 163
Rörelseresultat (EBIT) 100 97 -146 -45 -392 -58 33 -87 43 65
Resultat efter finansnetto 93 89 -154 -56 -419 -65 26 -96 31 57
Årets resultat 92 89 -154 -56 -419 8 44 8 79 57
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 92 228 363 532 648 203 340 318 446
Omsättningstillgångar 1 324 1 213 1 116 1 278 1 628 1 568 2 017 2 034 2 401 2 246
Tillgångar 1 406 1 305 1 343 1 641 2 160 2 216 2 220 2 375 2 719 2 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 471 382 536 592 1 151 1 271 1 227 1 300 1 341
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 78 111 220 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 241 88 179 0 16 74 0
Kortfristiga skulder 842 833 961 865 1 479 887 872 1 021 1 127 1 052
Skulder och eget kapital 1 406 1 305 1 343 1 641 2 160 2 216 2 220 2 375 2 719 2 693
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 438 426 482 526
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 313 456 541 577 677 881 496 431 483 594
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 140 190 203 243 265 332 354 351 417 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 140 127 0 80 0
Omsättning 1 945 2 515 2 205 2 315 2 475 3 257 3 668 3 315 4 259 4 861
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 648 838 551 579 615 781 912 824 1 061 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 153 220 190 210 240 310 342 313 358 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 201 233 -10 123 -224 37 170 54 172 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,66% 14,06% -4,75% -5,93% -21,20% -14,39% 10,65% -22,28% -9,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,11% 7,43% -10,87% -2,74% -18,15% -2,62% 1,49% -3,58% 1,62% 2,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,14% 3,86% -6,62% -1,94% -15,93% -1,86% 0,90% -2,58% 1,04% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,38% 47,04% 48,25% 56,20% 47,79% 58,05% 63,19% 57,84% 53,04% 50,28%
Rörelsekapital/omsättning 24,78% 15,11% 7,03% 17,84% 6,05% 21,81% 31,39% 30,72% 30,03% 25,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,11% 36,09% 28,44% 32,66% 27,41% 51,94% 59,84% 55,03% 53,64% 57,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,17% 79,11% 31,22% 50,17% 45,98% 53,89% 92,89% 69,25% 91,84% 76,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...