Visa allt om Polytec Mätteknik Aktiebolag
Visa allt om Polytec Mätteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 31 2 235 2 014 3 827 3 209 2 669 3 240 3 278 4 075
Övrig omsättning 4 - 15 5 - - 41 - - 104
Rörelseresultat (EBIT) -49 -146 -175 -921 126 254 -397 193 275 864
Resultat efter finansnetto -51 -146 -175 -916 126 250 -400 196 287 859
Årets resultat -51 -146 -175 -794 4 250 -293 204 279 571
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 81 185 330 524 732 497 826 794
Omsättningstillgångar 63 114 228 918 2 295 1 646 935 1 651 1 708 1 763
Tillgångar 63 114 309 1 103 2 625 2 170 1 667 2 148 2 534 2 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 99 245 420 1 414 1 410 1 160 1 453 1 249 1 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 121 0 0 106 200 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 64 683 1 090 737 507 589 1 085 1 028
Skulder och eget kapital 63 114 309 1 103 2 625 2 170 1 667 2 148 2 534 2 557
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 639 740 660 720 738 488 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 15 18 248 224 382 385 406 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 112 400 542 501 565 565 481 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 0 250
Omsättning 4 31 2 250 2 019 3 827 3 209 2 710 3 240 3 278 4 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 2 3 3 3 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 007 1 276 1 070 890 1 080 820 2 038
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 532 534 487 602 609 387 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -49 -65 -71 -776 320 462 -135 480 587 1 145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -98,61% 10,97% -47,37% 19,26% 20,23% -17,62% -1,16% -19,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -128,07% -56,63% -82,77% 4,88% 11,71% -23,82% 9,31% 11,40% 33,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -470,97% -7,83% -45,33% 3,34% 7,92% -14,87% 6,17% 8,82% 21,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 99,96% 99,01% 99,79% 99,69% 98,35% 99,66% 99,66% 99,73%
Rörelsekapital/omsättning - 319,35% 7,34% 11,67% 31,49% 28,33% 16,04% 32,78% 19,01% 18,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,19% 86,84% 79,29% 38,08% 57,26% 64,98% 69,59% 71,20% 54,97% 56,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 420,00% 760,00% 356,25% 134,41% 210,55% 223,34% 184,42% 280,31% 157,42% 171,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...