Visa allt om Bengtsbo Skogsentreprenad Aktiebolag
Visa allt om Bengtsbo Skogsentreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 268 9 676 10 017 10 219 12 622 14 436 12 863 12 967 13 057 11 139
Övrig omsättning 1 118 84 2 459 22 515 67 489 26 379 195
Rörelseresultat (EBIT) 767 419 2 367 -643 636 692 478 367 939 493
Resultat efter finansnetto 631 251 2 120 -910 288 361 250 12 445 199
Årets resultat 487 388 213 1 1 330 327 205 317 190
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 898 8 549 10 856 9 149 12 206 10 561 10 716 11 142 10 949 7 712
Omsättningstillgångar 1 756 1 867 1 285 1 214 1 199 2 587 2 320 2 192 2 627 2 873
Tillgångar 10 654 10 417 12 141 10 363 13 405 13 148 13 036 13 334 13 575 10 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 559 2 232 1 944 1 732 1 831 1 959 1 629 1 402 1 197 930
Obeskattade reserver 2 133 2 133 2 383 546 1 464 1 193 1 283 1 483 1 763 1 763
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 421 3 071 4 765 4 767 6 283 5 380 6 115 6 682 6 653 4 617
Kortfristiga skulder 2 541 2 980 3 049 3 319 3 828 4 615 4 008 3 767 3 962 3 275
Skulder och eget kapital 10 654 10 417 12 141 10 363 13 405 13 148 13 036 13 334 13 575 10 585
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 520 492 435 514 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 162 2 236 2 534 2 500 3 067 2 702 2 356 2 495 2 176 1 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 810 814 925 874 1 139 1 175 1 066 1 143 1 073 865
Utdelning till aktieägare 0 160 100 0 100 130 0 100 0 50
Omsättning 9 386 9 760 12 476 10 241 13 137 14 503 13 352 12 993 13 436 11 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 8 8 11 13 10 11 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 378 1 210 1 252 1 277 1 147 1 110 1 286 1 179 1 451 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 400 450 433 404 358 418 385 436 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 936 2 695 5 056 2 408 3 327 3 814 3 381 3 473 3 241 2 071
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,55% -3,40% -1,98% -19,04% -12,57% 12,23% -0,80% -0,69% 17,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,20% 4,04% 19,54% -6,20% 4,84% 5,39% 3,68% 2,88% 7,12% 4,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,28% 4,35% 23,68% -6,28% 5,14% 4,91% 3,73% 2,96% 7,40% 4,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 63,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,49% -11,50% -17,61% -20,60% -20,83% -14,05% -13,12% -12,15% -10,22% -3,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,64% 37,40% 31,32% 20,60% 21,71% 21,59% 19,75% 18,52% 18,17% 20,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,01% 61,11% 40,60% 35,46% 29,60% 54,76% 56,94% 57,18% 66,30% 87,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...