Visa allt om Hansson & Russberg Aktiebolag
Visa allt om Hansson & Russberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 12 832 14 365 19 349 19 571 18 178 17 619 15 672 15 414 19 348 18 566
Övrig omsättning 246 229 561 - 1 25 70 - 860 80
Rörelseresultat (EBIT) -1 168 -1 153 1 248 1 807 978 1 688 466 51 1 202 2 077
Resultat efter finansnetto -1 181 -1 174 1 257 1 872 1 054 1 787 480 72 1 281 2 124
Årets resultat -1 181 -419 755 1 488 330 1 290 359 280 944 1 725
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 113 7 505 8 387 5 890 5 015 4 510 5 165 5 588 5 922 5 800
Omsättningstillgångar 8 135 5 734 7 076 7 243 7 093 7 004 5 239 4 606 5 670 5 080
Tillgångar 10 248 13 238 15 463 13 134 12 108 11 514 10 404 10 194 11 592 10 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 308 8 889 9 708 9 353 8 265 8 335 7 445 7 486 7 606 7 162
Obeskattade reserver 0 0 756 484 550 149 118 135 456 504
Avsättningar (tkr) 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 850 1 125 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 440 2 999 3 375 2 796 2 793 3 030 2 841 2 574 3 530 3 214
Skulder och eget kapital 10 248 13 238 15 463 13 134 12 108 11 514 10 404 10 194 11 592 10 880
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 1 077 1 079 1 041
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 055 5 637 5 414 4 723 4 496 3 947 3 274 3 701 3 067
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 2 303 2 198 2 162 2 372 1 715 1 457 1 526 1 687 1 543
Utdelning till aktieägare 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500
Omsättning 13 078 14 594 19 910 19 571 18 179 17 644 15 742 15 414 20 208 18 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 15 15 14 13 12 14 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 069 1 026 1 290 1 305 1 298 1 355 1 306 1 101 1 290 1 428
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 526 537 490 505 475 446 420 431 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -325 -241 1 748 2 226 1 414 2 101 889 562 1 660 2 574
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,67% -25,76% -1,13% 7,66% 3,17% 12,42% 1,67% -20,33% 4,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,38% -8,69% 8,19% 14,43% 8,79% 15,52% 4,61% 0,71% 11,05% 19,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,09% -8,01% 6,54% 9,68% 5,85% 10,14% 3,06% 0,47% 6,62% 11,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,92% 56,49% 55,37% 56,27% 53,96% 54,33% 51,12% 51,33% 44,46% 50,61%
Rörelsekapital/omsättning 44,38% 19,04% 19,13% 22,72% 23,65% 22,56% 15,30% 13,18% 11,06% 10,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,31% 67,15% 66,60% 74,09% 71,61% 73,34% 72,39% 74,41% 68,45% 69,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 294,43% 158,65% 180,50% 212,55% 216,79% 189,54% 141,85% 131,39% 122,78% 121,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...