Visa allt om K A Project AB
Visa allt om K A Project AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 324 51 502 23 520 23 229 18 126 38 063 30 025 19 306 44 137 44 192
Övrig omsättning 112 145 - - - - 3 13 65 31
Rörelseresultat (EBIT) 382 824 45 491 740 2 353 819 -1 874 820 1 814
Resultat efter finansnetto 363 815 54 497 713 2 349 816 -1 813 886 1 870
Årets resultat 1 030 466 48 774 13 1 345 816 -1 066 864 978
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 65 292 233 258 136 36 59 122 167
Omsättningstillgångar 10 742 17 488 8 069 7 509 6 084 12 818 9 384 5 196 10 833 9 089
Tillgångar 10 815 17 553 8 361 7 742 6 342 12 954 9 420 5 255 10 955 9 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 509 6 139 2 931 3 383 3 109 3 596 2 251 1 435 2 501 2 512
Obeskattade reserver 0 959 554 565 581 568 0 0 747 747
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 306 10 455 4 876 3 794 2 653 8 791 7 169 3 819 7 707 5 997
Skulder och eget kapital 10 815 17 553 8 361 7 742 6 342 12 954 9 420 5 255 10 955 9 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 538 423 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 998 7 601 2 339 3 559 3 274 7 175 5 781 4 659 7 279 7 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 248 3 254 1 174 1 496 1 353 2 486 2 028 1 892 2 583 3 147
Utdelning till aktieägare 1 509 160 0 500 500 500 0 0 0 0
Omsättning 37 436 51 647 23 520 23 229 18 126 38 063 30 028 19 319 44 202 44 223
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 7 9 9 20 19 15 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 964 2 861 3 360 2 581 2 014 1 903 1 580 1 287 2 102 2 104
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 614 509 586 530 497 462 477 510 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 403 851 65 512 768 2 379 842 -1 801 903 1 896
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,53% 118,97% 1,25% 28,15% -52,38% 26,77% 55,52% -56,26% -0,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% 4,71% 0,72% 6,68% 11,67% 18,20% 8,80% -34,23% 8,25% 20,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,03% 1,60% 0,26% 2,23% 4,08% 6,19% 2,76% -9,32% 2,05% 4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,12% 26,97% 21,93% 30,54% 37,77% 36,46% 38,21% 100,00% 100,00% 53,23%
Rörelsekapital/omsättning 6,53% 13,66% 13,58% 15,99% 18,93% 10,58% 7,38% 7,13% 7,08% 7,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,20% 39,24% 40,22% 49,39% 55,77% 30,99% 23,90% 27,31% 27,74% 32,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,77% 166,85% 164,17% 194,97% 226,50% 145,00% 130,23% 125,14% 139,33% 143,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...