Visa allt om EdströmsGruppen AB
Visa allt om EdströmsGruppen AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 227 390 210 767 205 534 179 702 193 285 191 983 142 881 115 447 211 850 229 503
Övrig omsättning 3 416 2 568 6 081 2 420 3 579 5 488 1 600 8 451 8 257 5 328
Rörelseresultat (EBIT) 8 879 6 241 5 460 1 525 1 945 4 978 1 115 -2 109 1 488 12 937
Resultat efter finansnetto 8 130 5 539 4 721 1 241 1 421 4 523 635 -2 433 1 408 13 046
Årets resultat 6 195 4 164 3 636 849 1 228 3 212 418 -1 802 877 9 328
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 514 23 460 25 201 21 125 22 777 24 350 24 476 26 031 27 237 5 142
Omsättningstillgångar 91 728 85 061 76 475 71 986 66 704 69 424 57 403 54 837 60 830 94 133
Tillgångar 117 242 108 521 101 676 93 111 89 481 93 774 81 879 80 868 88 067 99 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 324 52 047 50 928 47 268 46 402 45 170 44 447 44 029 45 831 46 204
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 332 16 423 15 471 14 722 14 165 13 157 10 900 10 225 10 529 9 602
Långfristiga skulder 18 089 4 029 4 390 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 497 36 022 30 887 31 121 28 914 35 447 26 532 26 614 31 707 43 469
Skulder och eget kapital 117 242 108 521 101 676 93 111 89 481 93 774 81 879 80 868 88 067 99 275
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 270 2 364 2 930 3 861 3 679 2 125 1 316 1 177 1 076 1 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 549 23 590 23 851 21 464 19 992 19 722 17 338 18 723 21 448 19 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 832 10 286 10 091 10 725 10 196 10 593 8 820 9 538 10 301 7 565
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 230 806 213 335 211 615 182 122 196 864 197 471 144 481 123 898 220 107 234 831
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 54 55 55 51 47 42 51 54 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 548 3 903 3 737 3 267 3 790 4 085 3 402 2 264 3 923 4 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 671 670 655 664 690 654 577 608 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 540 9 604 9 126 3 595 3 970 6 892 2 861 -229 2 398 13 814
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,89% 2,55% 14,37% -7,03% 0,68% 34,37% 23,76% -45,51% -7,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,59% 5,77% 5,59% 1,90% 2,23% 5,36% 1,40% -2,52% 2,22% 13,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% 2,97% 2,76% 0,99% 1,03% 2,62% 0,80% -1,76% 0,92% 5,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,98% 25,46% 24,42% 26,03% 24,06% 22,03% 23,91% 22,07% 18,45% 20,93%
Rörelsekapital/omsättning 19,01% 23,27% 22,18% 22,74% 19,55% 17,70% 21,61% 24,45% 13,75% 22,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,42% 47,96% 50,09% 50,77% 51,86% 48,17% 54,28% 54,45% 52,04% 46,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,38% 157,57% 165,78% 164,67% 145,30% 137,30% 148,88% 126,36% 129,61% 154,30%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 854 7 903 7 431 7 163 7 085 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 94 56 - 130 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 78 102 58 -1 496 0 0 -8 0 0
Resultat efter finansnetto 3 013 1 079 5 163 22 219 -1 530 11 210 0 -8 0 1 250
Årets resultat 2 921 1 417 5 081 21 955 32 11 210 0 -8 0 1 250
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 467 22 542 22 355 22 469 22 565 12 100 11 100 11 100 11 000 11 000
Omsättningstillgångar 24 841 20 507 21 956 16 872 2 558 1 500 0 0 0 0
Tillgångar 47 308 43 049 44 311 39 341 25 123 13 600 11 100 11 100 11 000 11 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 007 39 085 40 668 35 587 13 631 13 600 4 890 4 891 4 899 6 149
Obeskattade reserver 378 300 49 0 6 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 321 2 172 2 034 1 883 1 789 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 602 1 492 1 560 1 871 9 697 0 6 210 6 209 6 101 4 851
Skulder och eget kapital 47 308 43 049 44 311 39 341 25 123 13 600 11 100 11 100 11 000 11 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 912 909 914 938 0 0 1 177 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 410 2 274 2 150 2 101 0 0 18 723 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 797 1 545 1 462 1 422 0 0 9 538 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 1 250
Omsättning 7 948 7 959 7 431 7 293 7 085 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 0 0 51 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 309 1 317 1 239 1 194 1 181 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 853 788 754 744 - - 577 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 200 255 255 246 -1 299 0 0 -8 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,62% 6,35% 3,74% 1,10% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,67% 2,69% 11,91% 56,67% -5,80% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,18% 14,64% 71,01% 311,24% -20,55% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 130,37% 240,60% 274,47% 209,42% -100,76% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,57% 91,34% 91,86% 90,46% 54,27% 100,00% 44,05% 44,06% 44,54% 55,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,12% 1 374,46% 1 407,44% 901,76% 26,38% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...