Visa allt om Sven Karlsson i Djursdala Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Sven Karlsson i Djursdala Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 068 4 648 4 787 5 311 4 933 6 133 5 614 5 380 6 246 4 591
Övrig omsättning 70 79 64 - - - 134 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 238 217 260 307 143 302 517 137 253 452
Resultat efter finansnetto 216 201 241 289 132 286 491 119 259 447
Årets resultat 174 147 243 234 94 188 363 210 130 257
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 20 49 70 45 63 19 39 61 72
Omsättningstillgångar 2 528 2 748 3 228 3 017 2 871 3 180 3 074 2 668 2 753 2 347
Tillgångar 2 537 2 768 3 277 3 087 2 916 3 243 3 093 2 708 2 814 2 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 951 1 277 1 630 1 536 1 452 1 458 1 395 1 157 1 046 1 017
Obeskattade reserver 121 131 123 201 220 224 219 231 407 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 668 389 455 410 258 487 396 356 309 210
Kortfristiga skulder 797 971 1 069 939 986 1 075 1 083 964 1 051 852
Skulder och eget kapital 2 537 2 768 3 277 3 087 2 916 3 243 3 093 2 708 2 814 2 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 305 320 320 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 625 1 648 1 842 1 754 2 058 1 405 1 295 1 433 1 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 651 754 731 694 685 598 598 674 541
Utdelning till aktieägare 400 500 500 150 150 100 125 125 100 100
Omsättning 5 138 4 727 4 851 5 311 4 933 6 133 5 748 5 380 6 246 4 595
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 6 7 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 267 1 162 957 1 062 822 876 936 1 076 1 249 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 576 492 520 410 402 388 448 489 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 243 231 281 322 162 320 537 159 274 468
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,04% -2,90% -9,87% 7,66% -19,57% 9,24% 4,35% -13,86% 36,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,38% 7,84% 8,06% 10,01% 5,25% 9,62% 16,75% 5,13% 9,77% 19,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,70% 4,67% 5,51% 5,82% 3,10% 5,09% 9,23% 2,58% 4,40% 10,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,43% 79,41% 81,47% 79,50% 77,46% 74,86% 69,26% 73,07% 67,64% 72,53%
Rörelsekapital/omsättning 34,16% 38,23% 45,10% 39,13% 38,21% 34,32% 35,46% 31,67% 27,25% 32,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,21% 49,83% 52,67% 54,84% 55,35% 50,05% 50,32% 49,01% 47,58% 52,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,75% 267,15% 286,16% 297,34% 247,16% 259,26% 269,25% 264,83% 230,54% 194,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...